3 trường hợp sẽ điều chỉnh biên chế công chức theo Nghị định số 62/2020 

Xem với cỡ chữ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức. Theo đó, việc điều chỉnh biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức được xem xét trong các trường hợp: (1) Cơ quan, tổ chức có sự thay đổi một trong các căn cứ sau tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 62/2020/NĐ-CP (quy định hiện hành không có trường hợp này): Vị trí việc làm và khối lượng công việc của từng vị trí việc làm; Mức độ hiện đại hóa về trang thiết bị, phương tiện làm việc và ứng dụng công nghệ thông tin; Thực tế việc sử dụng biên chế công chức được giao... (2) Thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền. (3)Thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện.

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20.7.2020.

B.Anh