Công bố báo cáo "Việt Nam: Tạo thuận lợi thương mại, tạo giá trị và năng lực cạnh tranh"

15:39 | 04/07/2013
Sáng 4/7, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB) và Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế (NCIEC) tổ chức Hội thảo công bố báo cáo Việt Nam: Tạo thuận lợi thương mại, tạo giá trị và năng lực cạnh tranh.

Những năm qua, thương mại đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Sự tăng trưởng nhanh chóng của thương mại trong hai thập kỷ qua đạt được là nhờ tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giảm dần các rào cản thương mại và tham gia các hiệp định thương mại với đối tác. Tuy nhiên, đã đến lúc cần có cách tiếp cận mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu Việt Nam theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và thu hút ngày càng nhiều các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Nghiên cứu Tạo thuận lợi thương mại, tạo giá trị và năng lực cạnh tranh- Gợi ý chính sách cho tăng trưởng kinh tế của Việt Nam được thực hiện trong 3 năm (2011-2013) đã mô tả vai trò của tạo thuận lợi thương mại và logistics trong thúc đẩy xuất khẩu và đặc biệt là tăng cường năng lực cạnh tranh quốc gia. Lĩnh vực thương mại bao gồm 3 trụ cột là hạ tầng giao thông và các dịch vụ logistics, thủ tục pháp quy về xuất nhập khẩu và tổ chức chuỗi cung ứng. Tiếp đến, báo cáo đã tập trung phân tích khung thể chế bao chùm ba trụ cột này. Khung thể chế gồm 3 cấp độ là chính sách và chiến lược ở cấp vĩ mô, khuôn khổ pháp lý và cuối cùng ở cấp vi mô là các hoạt động kinh tế được tổ chức trên 3 trụ cột này. Báo cáo cũng đã tập trung nghiên cứu thực tiễn về chuỗi cung ứng trong 6 ngành kinh tế của Việt Nam gồm dệt may, giày dép, điện tử và thiết bị điện, gạo, cà phê và thủy sản.

Báo cáo Tạo thuận lợi thương mại, tạo giá trị, và năng lực cạnh tranh: Gợi ý chính sách cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam khuyến nghị Việt Nam cần thực hiện các cải cách toàn diện về thể chế và chính sách trong nước nhằm tối đa hóa lợi ích của thương mại; xây dựng một khung chính sách và năng lực thể chế mạnh nhằm thực hiện kế hoạch hành động quốc gia về tăng cường năng lực cạnh trạnh thương mại. Thứ hai là xây dựng hạ tầng cơ sở và dịch vụ vận tải hỗ trợ mối liên kết giữa sản xuất trong nước và quốc tế nhằm tăng cường xuất khẩu. Trong đó, cần chú ý huy động nguồn lực tư nhân vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thông qua công cụ hợp tác công- tư. Thứ ba, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục nhằm giảm thời gian và chi phí, đồng thời nâng cao độ tin cậy trong thương mại qua biên giới, hiện đại hóa ngành hải quan.

Tự Cường