Nâng cao hiệu quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri

Gắn bó với cơ sở

08:35 | 12/01/2019
Để nâng cao hiệu quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam chú trọng phân công các Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát nhằm phát huy vai trò, thế mạnh sâu sát, gắn bó với cơ sở; đồng thời, đề nghị Thường trực HĐND cấp huyện tổ chức giám sát, kịp thời báo cáo chỉ đạo giải quyết những vấn đề vượt khả năng của huyện. Việc mở rộng chủ thể, địa bàn giám sát đã cung cấp nhiều thông tin cần thiết từ cơ sở về tình hình giải quyết ý kiến cử tri trên toàn tỉnh.

Không còn trả lời qua loa, đại khái

Xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri có chất lượng là tiền đề để thẩm tra việc trả lời và giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri. Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam luôn đề nghị các tổ đại biểu, Văn phòng HĐND tỉnh nâng cao chất lượng báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri. Báo cáo phải xác định đúng thẩm quyền giải quyết từng ý kiến cử tri, chỉ tổng hợp ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh, các ý kiến thuộc thẩm quyền Trung ương thì phối hợp, đề nghị Đoàn ĐBQH tỉnh kiến nghị với bộ, ngành, Trung ương giải quyết. Các ý kiến được phân loại theo ngành, lĩnh vực cụ thể; không tổng hợp các ý kiến đã được giải quyết, trả lời (trừ ý kiến tuy đã trả lời nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng). Tiến độ xây dựng báo cáo cũng phải khẩn trương để UBND tỉnh và các ngành có thời gian trả lời, giải quyết kịp thời.


Cử tri xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND tỉnh

Văn phòng HĐND tỉnh đã phối hợp xây dựng, thực hiện chuyên mục “Đại biểu dân cử với cử tri”. Khi xây dựng đề cương cho mỗi chuyên mục, Văn phòng đã lựa chọn những ý kiến cử tri quan tâm, nổi lên nhiều vấn đề bất cập ở các địa phương để đài PT - TH làm cơ sở thực hiện. Do vậy, các vấn đề nổi cộm theo ý kiến cử tri, nhất là về ô nhiễm môi trường, tình trạng xuống cấp, hư hỏng của đường sá, trường học, ô nhiễm nguồn nước, thiếu nước sạch... đều được chuyên mục cử phóng viên đến tận nơi để ghi hình, phản ánh. Thông qua sức mạnh truyền thông, những ý kiến cử tri đến được với lãnh đạo tỉnh và công chúng bằng những hình ảnh sinh động, thuyết phục. Đây là cơ sở thuyết phục, góp phần hữu hiệu giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Việc thẩm tra kết quả trả lời ý kiến cử tri giúp nâng cao trách nhiệm và chất lượng của việc trả lời ý kiến cử tri. Sau khi UBND tỉnh có báo cáo trả lời ý kiến cử tri, Thường trực HĐND tỉnh phân công mỗi ban theo lĩnh vực phụ trách thẩm tra kết quả trả lời của UBND tỉnh. Báo cáo thẩm tra của các ban đã thể hiện sự đồng tình, chưa đồng tình với từng nội dung trả lời cụ thể, nhất là nêu lên những nội dung UBND tỉnh trả lời còn chung chung, chưa rõ trách nhiệm và thời gian giải quyết; những nội dung UBND tỉnh giao trách nhiệm lại cho các ngành, địa phương tiếp thu giải quyết và trả lời cho cử tri...

Trên cơ sở ý kiến thẩm tra, UBND tỉnh đã tiếp thu, hoàn chỉnh nội dung trả lời và gửi báo cáo bổ sung việc trả lời ý kiến cử tri đến đại biểu HĐND tỉnh. Đây là sự khác biệt và chuyển biến rất tích cực so với kết quả trả lời ý kiến cử tri ở các kỳ họp của nhiệm kỳ trước, khắc phục được tình trạng trả lời qua loa đại khái, khiến nhiều đại biểu và cử tri bức xúc.

Phát huy thế mạnh gắn bó cơ sở

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND, Thường trực, các ban HĐND tỉnh Quảng Nam đều có nội dung giám sát chuyên đề liên quan đến việc giải quyết ý kiến cử tri. Kết quả giám sát đều được HĐND tỉnh tổng hợp vào các nghị quyết để UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, đồng thời có cơ sở để tiếp tục giám sát việc giải quyết. Riêng kết quả các nội dung giám sát do HĐND, Thường trực HĐND tỉnh thực hiện đều được HĐND tỉnh ban hành nghị quyết riêng. Sau khi HĐND tỉnh, các cơ quan của HĐND tỉnh ban hành nghị quyết giám sát, UBND tỉnh đã sớm chỉ đạo tổ chức thực hiện, nhất là chấn chỉnh những hạn chế trong công tác khai thác và phát triển quỹ đất, xây dựng khu tái định cư, lập lại trật tự trong khai thác tài nguyên khoáng sản...

Đặc biệt, phát huy vai trò, thế mạnh sâu sát, gắn bó với cơ sở của tổ đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành nhiều quyết định phân công các Tổ đại biểu HĐND tỉnh giám sát các nội dung, như: Tình hình chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích (đất 5%); việc đầu tư hạ tầng các khu tái định cư, khu dân cư; tình trạng xả thải nguồn nước chưa qua xử lý từ các công ty, nhà máy thuộc khu công nghiệp trong Khu Kinh tế mở Chu Lai... Mỗi năm, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức giao ban trực tuyến với Thường trực HĐND cấp huyện, đề nghị Thường trực HĐND cấp huyện tổ chức giám sát việc giải quyết các ý kiến cử tri trên địa bàn, kịp thời báo cáo Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo giải quyết đối với những vấn đề vượt khả năng của huyện.

Sự phối hợp này đã mở rộng chủ thể, địa bàn giám sát đối với việc giải quyết ý kiến cử tri. Các Tổ đại biểu và HĐND cấp huyện đã cung cấp nhiều thông tin cần thiết từ cơ sở để Thường trực HĐND tỉnh có báo cáo tổng hợp toàn diện, đầy đủ về tình hình và thực trạng việc giải quyết ý kiến cử tri trên địa bàn toàn tỉnh.

Đánh giá trách nhiệm trả lời, giải quyết

Trong một số phiên họp thường kỳ hàng tháng, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan giải trình một số nội dung liên quan đến ý kiến cử tri. Tại các phiên giải trình, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh làm rõ những vấn đề cử tri nêu, như: Một số dự án du lịch được cấp phép đầu tư nhưng không triển khai thực hiện trong nhiều năm làm lãng phí nguồn lực đất đai, người dân bức xúc khi không có đất sản xuất và thực hiện các quyền về đất đai tại các huyện Nông Sơn, thị xã Điện Bàn và thành phố Hội An. Việc triển khai một số dự án khu đô thị gây ô nhiễm môi trường, hư hỏng đường sá, ngập nước khu dân cư, che chắn lối đi vào khu sản xuất của người dân ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn... Sau các phiên giải trình, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các chủ đầu tư dự án khắc phục những hạn chế như ý kiến cử tri phản ánh. Đối với dự án du lịch, UBND tỉnh quy định thời hạn triển khai đầu tư, nếu không sẽ thu hồi giấy phép đầu tư.

Trên cơ sở kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri của các ban, tổ đại biểu HĐND tỉnh, HĐND cấp huyện và thông qua hoạt động giải trình, TXCT, Thường trực HĐND tỉnh xây dựng báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri. Báo cáo đã tổng hợp, phân loại theo từng nội dung; đánh giá quá trình giải quyết, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân. Trong đó, đặc biệt đánh giá trách nhiệm của các ngành, địa phương trong trả lời và giải quyết các kiến nghị của cử tri. 

LÊ HOÀNG