Xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành luật

Tăng nguy cơ nợ đọng

07:48 | 19/05/2019
Ngoài việc còn nợ 12 văn bản quy định chi tiết 6 luật, nghị quyết đã có hiệu lực, các bộ, ngành liên quan còn đứng trước một khối lượng văn bản hướng dẫn chi tiết 13 luật khác có hiệu lực từ ngày 1.7.2019.

Kiên quyết với dự án không đúng thời hạn

 Theo Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2019, tại Kỳ họp thứ Bảy QH dự kiến thông qua 8 dự án luật: Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; Luật Kiến trúc; Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia; Luật Giáo dục (sửa đổi); Nghị quyết của QH về xử lý nợ tiền thuế, tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp thuế đã phá sản, giải thể, không còn sản xuất kinh doanh, không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật Sở hữu trí tuệ.

Theo Báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (Chương trình) năm 2019 và chuẩn bị các dự án thuộc Chương trình năm 2020 của Bộ Tư pháp thì tại Kỳ họp thứ Bảy, các bộ, ngành dự kiến trình QH thông qua 7 dự án luật, 1 dự thảo Nghị quyết; QH cho ý kiến 8 dự án luật (sau khi lùi thời gian trình 3 dự án. Tại Kỳ họp thứ Tám, dự kiến vào tháng 10.2019, QH sẽ thông qua 8 dự án luật đã được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Bảy; cho ý kiến 7 dự án luật. Tại cuộc họp liên ngành gần đây về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, các bộ, ngành đã cho ý kiến về tình hình lập đề nghị các dự án luật, pháp lệnh cần lập đề nghị; việc thực hiện Chương trình năm 2019 và chuẩn bị các dự án thuộc Chương trình năm 2020; ý kiến để chuẩn bị báo cáo QH một số vấn đề liên quan đến dự kiến Chương trình năm 2020, điều chỉnh Chương trình năm 2019.

Theo đó, có một số dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết chưa được đưa vào chính thức nhưng thực tiễn đã phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc hoặc đã được cơ quan có thẩm quyền giao nhưng cũng chưa được đưa vào chương trình. Chẳng hạn như dự án Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; dự thảo Nghị quyết liên quan đến thi hành Luật Quy hoạch… Tại cuộc họp này, Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương nghiên cứu, hoàn thiện dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; dự thảo Nghị quyết về miễn thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; đề nghị Bộ Y tế tập trung nguồn lực sọan thảo dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi).

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đề nghị các bộ, ngành có dự án được thông qua tại Kỳ họp thứ Bảy QH cần phối hợp tích cực, chủ động với các cơ quan của QH trong chỉnh lý theo ý kiến ĐBQH, không để sai sót trong chỉnh lý. Đặc biệt, cần cử người có trách nhiệm tham gia chỉnh lý bám sát chính sách lớn đã được Chính phủ thông qua, dự thảo được trình, ý kiến phát biểu của ĐBQH; nếu có vấn đề lớn, chính sách phát sinh ngoài phương án Chính phủ trình thì báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo. Riêng dự thảo Nghị quyết liên quan đến Luật Quy hoạch, cần hoàn thành thủ tục, gửi hồ sơ cho Bộ Tư pháp để sớm trình Chính phủ báo cáo UBTVQH.

Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Tuyến cho rằng, đối với các dự án chưa được bổ sung chính thức vào Chương trình, phải hoàn tất thủ tục để Chính phủ báo cáo UBTVQH trình QH bổ sung. Các dự án dự kiến đưa vào Chương trình trong thời gian tới, các bộ, ngành cần chuẩn bị kỹ hồ sơ lập đề nghị gửi Bộ Tư pháp thẩm định… Các hồ sơ lập đề nghị trình không đúng thời hạn theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp sẽ kiên quyết thì không đưa vào Chương trình.

Khối lượng cần ban hành lớn

Liên quan đến việc xây dựng các văn bản chi tiết, Bộ Tư pháp phân thành 3 nhóm. Nhóm 1 là các văn bản hướng dẫn luật, pháp lệnh đã có hiệu lực; nhóm 2 là các văn bản hướng dẫn các luật, pháp lệnh sắp có hiệu lực thi hành; nhóm 3 là các văn bản hướng dẫn các luật, pháp lệnh sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ Bảy. Cả 3 nhóm này đều đứng trước tình trạng nợ đọng văn bản.

Hiện, Nhóm 1 đang nợ 12 văn bản - tăng nhiều so với năm trước thì theo chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành cần quyết liệt kéo giảm văn bản nợ đọng. Nhóm 2 có 37 văn bản (23 nghị định, 14 thông tư) hướng dẫn các luật, pháp lệnh sắp có hiệu lực thi hành, tuy chưa phải nợ đọng nhưng thời gian chỉ còn 1- 2 tháng nữa các văn bản hướng dẫn có hiệu lực, nên khó có thể tránh được việc nợ đọng. Đặc biệt là 16 văn bản gồm 15 nghị định và 1 thông tư  quy định chi tiết 6 luật: Luật Cạnh tranh (sửa đổi); Luật Đặc xá (sửa đổi); Luật Công an nhân dân; Luật Cảnh sát biển; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực từ ngày 1.7.2019. Nhóm 3 là các văn bản hướng dẫn các luật, pháp lệnh sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ Bảy. Đối với nhóm này, Bộ Tư pháp yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục chủ động rà soát nội dung cần quy định chi tiết thi hành ngay trong quá trình QH thảo luận để chuyển Bộ Tư pháp hoàn chỉnh sao cho khi QH thông qua là trình được ngay Thủ tướng quyết định phân công nhiệm vụ chuẩn bị xây dựng các văn bản quy định chi tiết.

Như vậy, có thể thấy khối lượng văn bản cần ban hành là rất lớn, chưa kể các bộ, ngành còn phải tính toán phương án “gối đầu” cho Chương trình năm 2020 và các dự án luật được cơ quan có thẩm quyền giao nhưng hiện chưa đưa vào Chương trình.

Đình Khoa