Kiên quyết xử lý sai phạm trong thực thi công vụ

23:17 | 16/07/2019
Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 ngành nội vụ do Bộ Nội vụ tổ chức ngày 16.7.

Báo cáo của Bộ Nội vụ cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã chủ động, tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế thực hiện bảo đảm đúng thời hạn, chất lượng. Công tác phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành và địa phương thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm được thực hiện thường xuyên, kịp thời; công tác thông tin, báo cáo phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của các cấp có thẩm quyền được chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Công tác cải cách hành chính được triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, tạo sự chuyển biển rõ nét; bộ phận “một cửa”, một cửa liên thông tiếp tục được duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính… Đáng chú ý, về tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến 30.6.2019, Bộ Nội vụ đã thẩm tra việc tinh giản biên chế với số lượng 41.515 người, giảm được 6,75% so với năm 2015; đến nay đã có 40 tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai mô hình Trung tâm hành chính công cấp tỉnh…

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã tham luận về 4 nhóm vấn đề: Tổ chức triển khai các văn bản pháp luật; sắp xếp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; cơ chế bổ nhiệm, nâng ngạch, tinh giản biên chế; công tác quản lý nhà nước về hội, về thi đua, khen thưởng…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đánh giá cao những kết quả mà ngành đạt được trong thời gian qua; đồng thời yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm, cần tập trung chỉ đạo các cấp sớm hoàn thành việc giao biên chế công chức năm 2020, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời để phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan hành chính các cấp. Tập trung tham mưu cho các cấp có thẩm quyền thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019 - 2021. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại, tạo thuận tiện cho người dân và tổ chức.

Tin và ảnh: Bảo Hân