An Giang

Bổ nhiệm 34 công chức lãnh đạo, quản lý chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn 

Xem với cỡ chữ
Theo Thông báo số 367/TB-TTBNV kết luận thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, giai đoạn từ ngày 1.1.2017 - 31.12.2019 do Thanh tra Bộ Nội vụ vừa ban hành cho thấy có 34 công chức lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Cụ thể, kết luận thanh tra về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, UBND tỉnh  An Giang và các cơ quan, tổ chức cơ bản chấp hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục bổ nhiệm theo quy định. Tuy nhiên, 34 công chức lãnh đạo, quản lý (quyết định bổ nhiệm sau ngày 28.12.2017) chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo; 19 trường hợp đã được tuyển dụng nhưng không qua thi tuyển mà qua xét tuyển; 8 trường hợp thiếu quy trình xét tuyển trong trường hợp đặc biệt (từ viên chức thành công chức); một số trình tự, thủ tục bổ nhiệm chưa được phản ánh bằng văn bản lưu trong hồ sơ bổ nhiệm; thời điểm làm quy trình, ban hành quyết định bổ nhiệm lại và kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 47 trường hợp còn chậm so với quy định.

Qua việc thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang căn cứ Thông báo Kết luận số 43-TB/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 48-KL/TW của Ban Bí thư, Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ xem xét, xử lý theo thẩm quyền, chỉ đạo xử lý 34 trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nêu trên.

Hải Thanh