ĐBQH Thạch Phước Bình (Trà Vinh): Cần tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm