Dự án Luật Đầu tư (sửa đổi)
Chính phủ tiếp tục xin giữ đề nghị bãi bỏ 12 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, đồng thời sửa đổi 19 ngành, nghề và bổ sung 6 ngành, nghề như quy định tại dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) trình ra Quốc hội tại Kỳ họp thứ Tám. Những sửa đổi, bổ sung này nhằm đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, song Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu, cần thận trọng khi sửa đổi 19 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, tránh tạo thủ tục không cần thiết.
CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
VIỆT NAM
TÍN DỤNG CHÍNH SÁCH VÀ SỰ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
BẢO HIỂM TIỂN GỬI
VIỆT NAM
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang