Đấu tranh phòng, chống tham nhũng
Một trong những yêu cầu đối với công tác phòng, chống tham nhũng trong thời gian tới được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra tại Phiên họp thứ 14 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng sáng qua là quyết liệt và hiệu quả hơn nữa. Mong muốn của toàn Đảng, toàn dân là phải duy trì và đẩy mạnh công cuộc này, không được làm nó yếu đi mà phải tiếp tục cuộc đấu tranh gian khổ, lâu dài và phải làm tốt hơn nữa.

BẠN ĐỌC VIẾT
Trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số
Những năm qua, mặc dù Nhà nước đã có nhiều chính sách đầu tư, ưu tiên cho người dân tộc thiểu số (DTTS) nhưng nhìn chung đời sống vẫn còn nhiều khó khăn. Vì vậy, bên cạnh các chính sách về kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế… còn có chính sách về trợ giúp pháp lý cho người DTTS.
 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."

CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang