Sắp xếp, kiện toàn các bộ, cơ quan ngang bộ theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực
Sắp xếp, điều chỉnh, tinh giản đầu mối Chính phủ, kiện toàn các bộ, cơ quan ngang bộ theo hướng quản lý đa ngành, đa lĩnh vực là chủ trương đúng đắn, nhất quán được xác định từ Hội nghị Trung ương 7 (Khóa VIII) năm 1999. Thành tựu và kết quả đạt được là rất đáng ghi nhận. Song trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế thị trường đầy đủ và hội nhập quốc tế hiện nay, thì tiến trình này đã cho thấy một số bất cập cần được khắc phục theo yêu cầu cải cách tinh giản bộ máy.

BẠN ĐỌC VIẾT
Thu tác quyền trên đầu ti vi, tại sao không?
Khoản 1 Điều 23 Nghị định 100/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan, chỉ rõ quyền tài sản bao gồm Quyền biểu diễn tác phẩm trước công chúng quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 20 của Luật Sở hữu trí tuệ do chủ sở hữu quyền tác giả độc quyền thực hiện hoặc cho phép người khác thực hiện biểu diễn tác phẩm một cách trực tiếp hoặc thông qua các chương trình ghi âm, ghi hình hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào mà công chúng có thể tiếp cận được.
BÀI ĐỌC NHIỀU NHẤT

 Thời tiết
30oC
Nhiều mây sáng và đêm ..."
CHUYÊN TRANG
 Chuyên trang khác: 
Quay trở lại đầu trang