Cập nhật 22:26 | 25/02/2020 (GMT+7)
.
Công cụ giám sát của Hội đồng địa phương

Báo cáo - kênh giám sát chính thống

08:00 | 21/03/2014
Hội đồng địa phương thường phải xem xét, phê chuẩn báo cáo của cơ quan hành chính địa phương như báo cáo hàng năm, báo cáo giám sát, kế hoạch phát triển địa phương, báo cáo kiểm toán, báo cáo hoạt động, báo cáo tài chính… Những báo cáo này là một trong những kênh giám sát chính thống vì chúng cung cấp thông tin, góp phần minh bạch hóa quá trình hoạt động của chính quyền địa phương.

Báo cáo hàng năm của chính quyền địa phương cung cấp thông tin về tình hình hoạt động trong năm, đề cập đến tất cả các hoạt động, chức năng của địa phương, tình hình cung cấp dịch vụ, các kết quả đầu ra. Theo Luật Quản lý tài chính địa phương của Nam Phi, chính quyền các thành phố phải trình báo cáo hàng năm cho hội đồng cùng cấp trong vòng 9 tháng sau khi kết thúc năm tài chính. Báo cáo này nhằm cung cấp thông tin về các hoạt động của chính quyền và các pháp nhân do chính quyền thành lập; về tình hình cung cấp dịch vụ, thực hiện ngân sách, lý do chi – tiêu ngân sách, tăng cường tính giải trình của chính quyền đối với các quyết định đưa ra.

Hội đồng có thể sử dụng các báo cáo này để xác định tình hình tài chính của địa phương, các mục tiêu cung cấp dịch vụ có đạt được trong giới hạn nguồn lực tài chính. Hội đồng địa phương ở nhiều nước sau khi xem xét báo cáo hoạt động hàng năm của cơ quan hành chính còn thông qua báo cáo giám sát để đánh giá về báo cáo hàng năm. Hội đồng có thể bác bỏ báo cáo hàng năm, có thể thông qua, và cũng có thể trả lại để cơ quan trình phải chỉnh lý.

Hội đồng địa phương ở Nam Phi còn thành lập riêng một tiểu ban giám sát gồm các đại biểu không phải là thành viên cơ quan hành chính để xem xét, thẩm tra báo cáo hàng năm nói trên, xây dựng báo cáo giám sát để toàn thể hội đồng thảo luận. Tiểu ban này rà soát xem báo cáo hàng năm có tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, có kèm theo các tài liệu cần thiết hay không. Ví dụ, Tiểu ban giám sát của Hội đồng thành phố Drakenstein phát hiện dự thảo báo cáo hàng năm 2008-2009 của thành phố đưa ra lấy ý kiến công chúng thiếu các bảng quyết toán tài chính đã được kiểm toán, không có báo cáo của Văn phòng Kiểm toán, cũng như thiếu các khuyến nghị của Tiểu ban kiểm toán của Hội đồng thành phố. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp báo cáo giám sát không đáp ứng các yêu cầu đề ra. Chẳng hạn, báo cáo giám sát của Hội đồng thành phố Drakenstein năm 2010 không hề đề cập đến các dự án xây dựng do thị trưởng chủ trì, mặc dù biên bản cho thấy, trong phiên họp của Tiểu ban giám sát có thảo luận về vấn đề này. Các ý kiến thảo luận tại Tiểu ban giám sát cũng cho thấy, các ban ngành cung cấp thông tin thiếu chính xác trong kế hoạch phát triển, nhưng báo cáo giám sát không hề nhắc đến và cũng không đưa ra khuyến nghị nào về thực trạng này. Như vậy, báo cáo giám sát đã không thực hiện đầy đủ các yêu cầu về thông tin, không đáp ứng mục tiêu, kỳ vọng đối với dạng công cụ giám sát này.

Lê Anh
Quay trở lại đầu trang