Bạn đọc viết

Cơ cấu tổ chức có phụ thuộc vào nguồn gốc vốn?

09:17 | 07/02/2018
Khoản 8, Điều 1, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học quy định, cơ sở giáo dục đại học (ĐH) có từ 51% vốn của nhà đầu tư nước ngoài trở lên được tự quyết định cơ cấu tổ chức. Theo đó, trường ĐH tư thục có cơ cấu tương tự như trường ĐH công lập (trừ Hội đồng trường) và có đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát. Trường ĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận có cơ cấu tổ chức tương tự như trường ĐH tư thục ở trên nhưng không có đại hội đồng cổ đông.

Quy định này có thể hiểu, cơ cấu tổ chức của trường ĐH sẽ được quyết định dựa vào nguồn gốc vốn chủ sở hữu. Sự khác biệt này sẽ dẫn đến sự bất bình đẳng và không rõ mục tiêu quản lý. Bởi, xét về bản chất thì 2 loại cơ sở giáo dục này đều có nguồn gốc vốn từ tư nhân chỉ khác về quốc tịch của chủ sở hữu vốn (là nhà đầu tư nước ngoài hay nhà đầu tư trong nước). Theo quy định của pháp luật đầu tư và doanh nghiệp (DN), nguồn gốc vốn sở hữu không phải là căn cứ để phân biệt cơ cấu tổ chức hay hình thức hoạt động. Các nhà đầu tư khi đầu tư dưới dạng thành lập tổ chức đều phải tuân theo cơ cấu tổ chức như nhau, tương ứng với loại hình DN đã lựa chọn. Trên thực tế, pháp luật liên quan tới DN, nếu có phân biệt giữa nhà đầu tư nước ngoài và trong nước thì chỉ phân biệt ở điều kiện về tỷ lệ vốn và hoạt động được phép. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài có thể bị giới hạn ở một tỷ lệ vốn nhất định phù hợp với cam kết quốc tế và có thể bị giới hạn ở một số hoạt động. Hơn nữa, trong mọi trường hợp thì quyền của nhà đầu tư trong nước cũng rộng hơn hoặc ít nhất là bằng quyền của nhà đầu tư nước ngoài, với mục tiêu chính sách là để bảo hộ hợp lý nhà đầu tư trong nước hoặc vì các lý do an ninh, quốc phòng, trật tự xã hội trong phạm vi nhất định. Chưa có trường hợp nào hạn chế quyền của nhà đầu tư trong nước hơn so với nhà đầu tư nước ngoài (trừ một số dịch vụ rất đặc thù như casino…).

Theo quy định tại dự thảo thì trường ĐH tư thục hoạt động không vì lợi nhuận không có đại hội đồng cổ đông như trường tư thục vì lợi nhuận. Trong khi đó, theo Khoản 1, Điều 1 dự thảo thì sự khác nhau giữa hai loại hình này chỉ là ở việc sử dụng phần lợi nhuận có được từ hoạt động đào tạo. Với tiêu chí phân biệt nêu trên, mà dự thảo lại quy định trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận không có đại hội đồng cổ đông, trong khi trường hoạt động vì lợi nhuận có tổ chức này dường như chưa hợp lý.

Thông thường, với tính chất là đơn vị tập hợp/đại diện của tất cả các cổ đông, đại hội đồng cổ đông được xem là bộ phận có “quyền lực” nhất trong trường ĐH tư thục, có quyền quyết định các vấn đề quan trọng nhất của trường. Hội đồng quản trị bản chất không phải chủ sở hữu, không đại diện cho các cổ đông, chỉ là đơn vị thực hiện các nghị quyết do đại hội đồng cổ đông quyết định, không thể thay thế cho đại hội đồng cổ đông. Do vậy, dù trường đại học hoạt động không vì lợi nhuận không phải quyết định về việc phân chia lợi nhuận thì vẫn cần có tổ chức tập hợp/đại diện các cổ đông để quyết định về các vấn đề quan trọng khác của trường.

Nguyễn Minh
Quay trở lại đầu trang