08:12 25/05/2019
Sau 3 năm tổ chức thực hiện, Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã tạo thuận lợi, hành lang pháp lý quan trọng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; bảo đảm tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương; phát huy quyền dân chủ trực tiếp và gián tiếp của nhân dân; góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số vướng mắc mà địa phương vẫn phải tìm cách vận dụng.
07:29 24/05/2019
Hiện nay, hoạt động của Tổ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện được thực hiện theo “kinh nghiệm” của nhiệm kỳ trước đối với những nhiệm vụ được kế thừa từ Nghị quyết 753, hoặc tự nghiên cứu áp dụng đối với nhiệm vụ mới. Vì vậy, rất cần thiết phải có các quy định hướng dẫn cụ thể hơn về hoạt động của Tổ đại biểu HĐND. Đối với HĐND cấp xã, trong điều kiện số lượng và quy mô hoạt động của chính quyền cấp xã hiện nay thì việc tái thành lập Tổ đại biểu HĐND không cần thiết.
07:44 23/05/2019
Xâu chuỗi các quy định pháp luật và những điểm mới về cơ cấu tổ chức của HĐND trong các văn bản pháp luật hiện hành sẽ thấy: Tổ đại biểu HĐND đã được thiết kế với hàm ý là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức của HĐND. Vì vậy, cần được quy định một cách trực diện để hạn chế cách hiểu chưa thống nhất về vị trí của Tổ đại biểu HĐND.
07:48 22/05/2019
Những quy định về Tổ đại biểu tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương đánh dấu sự thay đổi nhận thức chung về Tổ đại biểu HĐND trong cơ cấu tổ chức và hoạt động của HĐND. Theo đó, vị trí của Tổ đại biểu HĐND được thể hiện qua chức năng, nhiệm vụ. Các hoạt động để thực hiện nhiệm vụ của Tổ không chỉ đơn thuần là một cách thức để tổ chức các hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND mà có những chức năng, nhiệm vụ độc lập trong tổng thể các chức năng chung của HĐND.
07:50 21/05/2019
Thay vì bàn về câu chuyện ủy quyền giữa HĐND với Thường trực HĐND, hãy xem xét, sửa đổi theo hướng Thường trực HĐND có quyền/nhiệm vụ phối hợp với UBND để giải quyết các vấn đề phát sinh giữa các kỳ họp HĐND. Cùng với đó là các quy định xác định rõ trách nhiệm của Thường trực HĐND, UBND trong việc thực hiện cơ chế phối hợp đó.
06:25 20/05/2019
Khi sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cần tiếp tục quy định Thường trực HĐND là cơ quan Thường trực của HĐND, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định khác của pháp luật có liên quan; đồng thời tiếp tục mở rộng thẩm quyền cho Thường trực HĐND.
08:10 16/05/2019
Sau hơn ba năm có hiệu lực thi hành, đến ngày 30.1.2019, Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được hướng dẫn thực hiện tại Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14. Đồng thời với việc hướng dẫn thi hành Luật, Luật sửa đổi, bổ sung cũng đang được xây dựng để trình QH tại Kỳ họp thứ Bảy tới. Qua nghiên cứu Luật cho thấy, Bộ Nội vụ đã lắng nghe những vướng mắc, hạn chế của Luật để tiếp thu, sửa đổi, nhưng một vấn đề đặt ra là sửa đổi như thế nào để tránh tình trạng từ bất cập chuyển sang thái quá. Đơn cử như vấn đề thẩm quyền của Thường trực HĐND trong giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp.
07:56 15/05/2019
Pháp luật trước hết cần phản ánh đúng nhu cầu của thực tiễn, tạo ra cơ chế để các chủ thể thực hiện thuận lợi, hiệu quả. Với tinh thần đó, để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND, gắn liền với những giải pháp giảm thiểu tính hình thức, nên sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền của Thường trực HĐND để thống nhất theo cách hiểu tại Khoản 3, Điều 6 Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
07:48 14/05/2019
Cần tăng cường hơn nữa số kỳ họp HĐND cấp tỉnh bởi đây mới là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, tránh tình trạng giao Thường trực HĐND quyết định các vấn đề giữa hai kỳ họp. Số lượng kỳ họp HĐND cấp tỉnh trong một năm nên là 4 kỳ như trước đây và tiến tới có thể họp thường xuyên hơn là 6 kỳ (hai tháng họp một lần). Kinh phí tổ chức kỳ họp HĐND không phải là quá lớn nhưng hiệu quả đạt được lại không nhỏ.
Quay trở lại đầu trang