07:27 03/06/2019
Nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cần hướng dẫn cụ thể lĩnh vực, nội dung chi tiết rõ ràng (nhằm tránh việc phát sinh đều là cấp bách cần giải quyết ngay cho kịp thời) quy định HĐND được ủy quyền cho Thường trực HĐND phối hợp với UBND thống nhất nội dung, cách giải quyết những vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp và báo cáo lại tại kỳ họp HĐND gần nhất, để HĐND ban hành nghị quyết.
07:27 03/06/2019
Thực tế, số lượng đại biểu HĐND chuyên trách HĐND cấp tỉnh, huyện như hiện nay là phù hợp, vấn đề quan trọng là thay đổi cơ cấu đại biểu HĐND chuyên trách. Theo đó, để nâng cao hoạt động của Thường trực và Ban của HĐND, cần quy định trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương Trưởng ban của HĐND hoạt động chuyên trách. Cùng với đó, đổi mới một cách mạnh mẽ, đó là không cơ cấu thành viên UBND, cán bộ, công chức công tác trong cơ quan hành chính nhà nước ứng cử làm đại biểu HĐND.
07:55 30/05/2019
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang BÙI VĂN HẠNH tâm tư: Vì sao trong quy định của pháp luật đặt cơ quan quyền lực có vị trí rất quan trọng nhưng bộ máy cơ bản lại hoạt động kiêm nhiệm. Trong khi xác định trách nhiệm rất cao và quyền lực rất lớn của người đứng đầu, bộ máy chuyên trách không cần đông, không cần nhiều nhưng cơ cấu tổ chức phải đủ điều kiện để bộ máy đó thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình.
08:14 29/05/2019
Cần xác định tỷ lệ “không quá 10% đại biểu HĐND các cấp đang công tác trong các cơ quan hành chính nhà nước”, tăng cường số lượng đại biểu ở khối tổ chức đoàn thể xã hội. Quy định số lượng khung đại biểu HĐND hoạt động chuyên trách cho từng cấp. Đối với các Ban HĐND, Trưởng ban của HĐND cần quy định là đại biểu chuyên trách; thành viên Ban không thể đồng thời là thành viên của UBND cùng cấp.
08:29 28/05/2019
Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị NGUYỄN ĐỨC DŨNG: Phải đề cao trách nhiệm giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND của cơ quan Thường trực HĐND (bằng cả phân cấp và ủy quyền), nhưng cần thiết kế rõ ràng, mạch lạc. Bên cạnh đó, cần cân nhắc thận trọng, không vì tinh giản biên chế bằng mọi giá, dẫn đến khó khăn, ách tắc trong thực thi nhiệm vụ, làm suy yếu phương thức kiểm soát quyền lực nhà nước.
08:13 27/05/2019
Để Thường trực HĐND cấp huyện hoạt động hiệu quả, cần tăng số thành viên hoạt động chuyên trách mà không làm tăng tổng biên chế ở địa phương bằng cách quy định Trưởng ban của HĐND hoạt động chuyên trách, Phó Trưởng ban có thể hoạt động chuyên trách. Đồng thời với việc tăng số thành viên hoạt động chuyên trách, có thể giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND xuống 1 người. Điều này vẫn bảo đảm nguyên tắc đa số trong Thường trực HĐND.
08:24 26/05/2019
Khi sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương, nhất thiết phải giảm số lượng đại biểu HĐND, đồng thời trong cơ cấu đại biểu nên định hướng nghiêng về chất lượng hơn để tránh tình trạng đông nhưng không mạnh như hiện nay. Về đại biểu kiêm nhiệm, cần thực hiện theo phương châm “quý hồ tinh bất quý hồ đa”. Theo đó, chọn người thực sự có trình độ, năng lực và nhất là có thời gian dành cho hoạt động của cơ quan dân cử.
08:12 25/05/2019
Sau 3 năm tổ chức thực hiện, Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã tạo thuận lợi, hành lang pháp lý quan trọng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; bảo đảm tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương; phát huy quyền dân chủ trực tiếp và gián tiếp của nhân dân; góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số vướng mắc mà địa phương vẫn phải tìm cách vận dụng.
07:29 24/05/2019
Hiện nay, hoạt động của Tổ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện được thực hiện theo “kinh nghiệm” của nhiệm kỳ trước đối với những nhiệm vụ được kế thừa từ Nghị quyết 753, hoặc tự nghiên cứu áp dụng đối với nhiệm vụ mới. Vì vậy, rất cần thiết phải có các quy định hướng dẫn cụ thể hơn về hoạt động của Tổ đại biểu HĐND. Đối với HĐND cấp xã, trong điều kiện số lượng và quy mô hoạt động của chính quyền cấp xã hiện nay thì việc tái thành lập Tổ đại biểu HĐND không cần thiết.
Quay trở lại đầu trang