Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm tiền gửi

Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi bị thu hồi trong trường hợp nào?

08:58 | 08/11/2018

- Xin hỏi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi là gì? Khi nào thì Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi bị thu hồi? Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp nào?

Phạm Xuân Hương (Ba Vì, Hà Nội)

- Điều 3, Quyết định số 408/QĐ-BHTG-HĐQT ngày 28.6.2016 của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam về Ban hành Quy chế cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi, quy định: Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi là văn bản xác nhận của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam về việc tổ chức phải tham gia bảo hiểm tiền gửi đã tham gia bảo hiểm tiền gửi.

Theo Khoản 1, Điều 3, Thông tư số 24/2014/TT-NHNN ngày 6.9.2013 của Ngân hàng Nhà nước thì nội dung chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi bao gồm: Tên tổ chức bảo hiểm tiền gửi; tên tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi; nội dung khác theo quy định của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam.

Khoản 1 và 2, Điều 16, Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi bị thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi khi:

- Ngân hàng Nhà nước có văn bản tạm đình chỉ hoạt động nhận tiền gửi đối với tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

- Ngân hàng Nhà nước có văn bản thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tín dụng, giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Điều 8, Quy chế cấp và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi ban hành kèm Quyết định số 408/QĐ-BHTG-HĐQT ngày 28.6.2016 của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam quy định tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi được cấp lại Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi trong các trường hợp sau:

- Được phép phục hồi hoạt động nhận tiền gửi của cá nhân theo Quyết định của Ngân hàng Nhà nước.

- Bị mất, rách nát, hư hỏng Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.

- Có sự thay đổi tên của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi.

- Có sự thay đổi thông tin chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.

- Nhận được thông báo của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam về việc thay đổi mẫu Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi.

BHTGVN
Quay trở lại đầu trang