Hỏi - đáp chính sách bảo hiểm tiền gửi

Chi trả bảo hiểm tiền gửi trong trường hợp người được bảo hiểm tiền gửi vắng mặt

07:49 | 29/11/2018

Xin hỏi, người được bảo hiểm tiền gửi vắng mặt hoặc không thể đến nhận tiền bảo hiểm thì phải xử lý như thế nào?

Vì Văn Định (Thuận Châu, Sơn La)

Khoản 6, Điều 26, Luật Bảo hiểm tiền gửi quy định: “Sau thời hạn 10 năm kể từ ngày tổ chức bảo hiểm tiền gửi có thông báo lần thứ nhất về việc trả tiền bảo hiểm thì những khoản tiền bảo hiểm không có người nhận sẽ được xác lập quyền sở hữu nhà nước”. Như vậy, nếu người được bảo hiểm tiền gửi không thể đến nhận tiền bảo hiểm vào ngày Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam xác định trong thông báo lần thứ nhất về việc trả tiền bảo hiểm thì có thể đến nhận trực tiếp tại Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam sau ngày đã thông báo nhưng không được vượt quá thời hạn 10 năm.

Cách khác, người được bảo hiểm tiền gửi có thể thực hiện ủy quyền nhận tiền bảo hiểm. Khi đó, Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam sẽ giải quyết chi trả theo Khoản 2,3,4 Điều 8 Quy chế chi trả tiền gửi được bảo hiểm, ban hành kèm theo Quyết định số 807/QĐ-BHTG ngày 19.10.2016 của Hội đồng quản trị Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam và các quy định khác của pháp luật hiện hành liên quan đến thủ tục ủy quyền.

Trường hợp người được bảo hiểm tiền gửi không thể đến nhận tiền trực tiếp tại Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam sau ngày thông báo và cũng không thực hiện ủy quyền thì có thể gửi văn bản đến Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam yêu cầu trả tiền bảo hiểm theo phương thức chuyển khoản. Khi đó, ngoài các giấy tờ hợp pháp, hợp lệ cần thiết, người được bảo hiểm tiền gửi còn phải thực hiện các quy định khác về thanh toán chuyển khoản.

BHTGVN
Quay trở lại đầu trang