CHÍNH TRỊ
Cập nhật 19:18 | 25/01/2020 (GMT+7)
.

NGHỊ QUYẾT
Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

18:28 | 25/04/2019

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;
Sau khi xem xét Tờ trình 48/TTr-CP ngày 25/02/2019 của Chính phủ đề nghị về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; Báo cáo số 2214/BC-UBPL14 ngày 07/4/2019 của Ủy ban Pháp luật thẩm tra đề nghị Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ để báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5/2019) theo quy trình, thủ tục rút gọn tại một kỳ họp.

Điều 2

Giao Ủy ban Pháp luật chủ trì thẩm tra; Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Đối ngoại, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban về các vấn đề Xã hội tham gia thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ.

Điều 3

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
 
Nguyễn Thị Kim Ngân

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang