CHÍNH TRỊ
Cập nhật 17:26 | 29/01/2020 (GMT+7)
.

NGHỊ QUYẾT
Về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Lưu Quang

18:29 | 25/04/2019

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;
Căn cứ các Điều 38, Điều 54 Luật Tổ chức Quốc hội 2014;
Căn cứ Điều 35 Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1085-QĐNS/TW ngày 26/02/2019 của Bộ Chính trị về việc chỉ định Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 – 2020;
Xét đơn xin chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội của ông Trần Lưu Quang và đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 226/TTr-BCTĐB ngày 27/3/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Ông Trần Lưu Quang chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Đoàn đại biểu Quốc hội, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và ông Trần Lưu Quang theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Nguyễn Thị Kim Ngân

Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang