DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 22:26 | 25/02/2020 (GMT+7)
.

Mô hình tổ chức và một số kinh nghiệm hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

08:28 | 25/02/2013
Tham luận của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Ninh do PHÓ CHỦ TỊCH NGUYỄN NHƯ HIỀN trình bày tại Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc bộ lần thứ Năm
 
Đổi mới, kiện toàn mô hình tổ chức của Văn phòng

Văn phòng HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh được thành lập từ năm 2004. Từ khi thành lập đến nay, tổ chức bộ máy Văn phòng ngày càng được củng cố, kiện toàn, tham mưu và phục vụ có hiệu quả các hoạt động của Đoàn ĐBQH, đại biểu Quốc hội, HĐND, Thường trực, các ban và đại biểu HĐND tỉnh. Mặc dù quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã có sự phối hợp thực hiện tốt nhất nhiệm vụ tham mưu, giúp việc, song cơ cấu tổ chức này đã bộc lộ một số tồn tại, hạn chế sau:

Do mô hình tổ chức của Văn phòng rất đặc thù, Văn phòng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của 2 cơ cấu lãnh đạo với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ chính sách chi tiêu hoạt động khá độc lập (Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh), nên khó có thể nói là luôn thông suốt trong mọi công việc, nhất là các hoạt động chung. Mặt khác, biên chế tại Văn phòng còn có lãnh đạo các ban chuyên trách của HĐND tỉnh mà Văn phòng phải phối hợp trong hoạt động, nên việc sử dụng, điều hành bộ máy giúp việc của Văn phòng như thế nào để không trùng chéo, nhiều đầu mối lãnh đạo cho cán bộ, công chức là bài toán khá nan giải, cần có phương án giải quyết.

Cơ cấu tổ chức Văn phòng hiện nay nặng về chức năng phục vụ, chưa chú trọng đúng mức đến chức năng tham mưu tổng hợp (là chức năng quan trọng nhất). Về công tác của Thường trực và các ban HĐND theo các nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực khác nhau nhưng chỉ có Phòng công tác HĐND tham mưu phục vụ chung, nên thiếu tính chuyên sâu, việc theo dõi công tác chưa đảm bảo tính hệ thống, đồng thời không tạo sự gắn kết, hỗ trợ khi cần thiết.

Phòng Công tác HĐND có các chuyên viên được đào tạo ở các lĩnh vực chuyên môn khác nhau, giúp việc chuyên sâu các lĩnh vực kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế và công tác tổng hợp. Trưởng phòng chỉ có chuyên môn trên một lĩnh vực nhất định nên không thể quản lý hết các mặt chuyên môn. Trong thực tế, Văn phòng đã phải áp dụng chế độ làm việc trực tuyến (lãnh đạo Phòng không chỉ đạo chuyên môn của chuyên viên mà chỉ quản lý hành chính).

Với mô hình tổ chức như trên nặng về sắp xếp một cách cơ học giữa các bộ phận tham mưu, phục vụ HĐND tỉnh. Thường trực và các ban HĐND tỉnh chưa có một phòng riêng biệt để tham mưu và phục vụ một cách chuyên sâu, điều này đã ảnh hưởng một phần đến hiệu quả hoạt động.

Nghị quyết 545/2007/NQ-UBTVQH12 của UBTVQH ban hành đến nay đã hơn 5 năm, quá trình triển khai thực hiện có những bất cập, một số quy định của Nghị quyết chưa đầy đủ, chưa thật phù hợp với thực tiễn, chưa được sửa đổi bổ sung kịp thời...

Từ những khó khăn, vướng mắc trên, để góp phần tạo điều kiện cho Văn phòng hoạt động hiệu quả, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Thường trực HĐND đã thống nhất với Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương để chỉ đạo công tác xây dựng Đề án đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của Cơ quan Văn phòng và đã phê duyệt triển khai thực hiện từ quý IV/2012, bước đầu đã phát huy tính tích cực, chủ động. Theo đó, đã tách Phòng Công tác HĐND thành 4 phòng nghiệp vụ chuyên sâu, cụ thể cơ cấu hiện nay của Văn phòng có 7 phòng chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc.

Cơ chế điều hành các phòng giúp việc chuyên sâu cho các ban HĐND cũng được xác định cụ thể và quy định bằng quy chế làm việc. Theo đó, lãnh đạo các ban HĐND sẽ chỉ đạo, điều hành trực tiếp về chuyên môn đối với công chức các phòng nghiệp vụ được Văn phòng phân công giúp việc các ban. Các cơ chế quản lý khác đối với công chức các phòng giúp việc các ban vẫn do Văn phòng phụ trách, nhưng thông qua một cơ chế phối hợp điều hành được quy định cụ thể bằng văn bản để tránh trùng chéo nhiều đầu mối lãnh đạo hoặc không rõ trách nhiệm quản lý.

Một số kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của Văn phòng

Tổ chức của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã đặc thù, nhưng hoạt động của Văn phòng cũng lại đặc thù bởi luôn gắn kết giữa tham mưu và phục vụ, trong tham mưu có phục vụ và ngược lại. Từ thực tiễn hoạt động gần 10 năm qua, chúng tôi rút ra một số kinh nghiệm hoạt động như sau:

Một là, để Văn phòng hoạt động tốt, có chất lượng, trước hết phải có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh trong các mặt công tác của Văn phòng, nhất là việc bố trí biên chế, cán bộ, tăng số lượng đại biểu chuyên trách. Về cơ chế vận hành trong cơ quan Văn phòng đối với công tác HĐND (hoặc công tác Quốc hội) đều phải bảo đảm nguyên tắc một đầu mối chỉ đạo cao nhất là Thường trực HĐND (hoặc Đoàn ĐBQH), để tránh trùng chéo và bộ máy được chỉ đạo thông suốt. Vì vậy, cấp trên cần cơ cấu lãnh đạo Đoàn ĐBQH chuyên trách là thành viên Đảng đoàn HĐND để thống nhất chỉ đạo mọi hoạt động của Văn phòng; cơ cấu lãnh đạo Văn phòng có người tham gia cấp ủy viên; đầu nhiệm kỳ nên cơ cấu Phó văn phòng là Phó các ban HĐND chuyên trách để thuận lợi trong công tác chỉ đạo, tham mưu, phục vụ hoạt động của Thường trực HĐND và HĐND; đồng thời quan tâm đề bạt, luân chuyển cán bộ Văn phòng để tạo ra sức hút nguồn cán bộ có trình độ, năng lực, kinh nghiệm về Văn phòng công tác, rèn luyện và trưởng thành.

 Hai là, trong khi Nghị quyết 545/2007/NQ-UBTVQH12 của UBTVQH ban hành đến nay đã được 6 năm, quá trình triển khai thực hiện có những bất cập, một số quy định của Nghị quyết chưa đầy đủ, chưa thật phù hợp với thực tiễn, chưa được sửa đổi bổ sung thì việc một số tỉnh đã chủ động đổi mới, kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan Văn phòng trên cơ sở các nguyên tắc về tổ chức bộ máy cơ quan nhà nước, mang đặc thù riêng của cơ quan tham mưu, phục vụ cơ quan dân cử; tuân thủ và vận dụng đúng các quy định pháp luật là tất yếu khách quan. Việc sắp xếp, bố trí các phòng thuộc Văn phòng bảo dảm nguyên tắc lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực, các ban HĐND tỉnh có 1 phòng tham mưu, giúp việc trực tiếp về chuyên môn nghiệp vụ là việc làm cần thiết trong thời điểm hiện nay. 

Ba là, bố trí đủ biên chế để sắp xếp, kiện toàn các chức danh theo chức năng, nhiệm vụ được giao; cán bộ làm công tác tham mưu, phục vụ  phải có tâm có tài, cần mẫn, nhẫn nại, tận tụy, chu đáo. Do vậy, vai trò, trách nhiệm của Chánh Văn phòng là điều kiện tiên quyết để bộ máy Văn phòng hoạt động hiệu quả. Chánh Văn phòng là đầu mối tiếp nhận sự chỉ đạo từ lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và là người tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng, là người “lãnh đạo công tác phục vụ để phục vụ công tác lãnh đạo”. Các Phó Văn phòng phải am hiểu sâu lĩnh vực phụ trách để mỗi công việc cụ thể đều có người lãnh đạo, giao việc gắn với đôn đốc, kiểm tra nhằm tăng tính chủ động, sáng tạo, khả năng tham mưu, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức. Việc phân công cán bộ phải đúng người, đúng việc, đúng năng lực, tạo điều kiện để cán bộ công chức chuyên sâu một số việc nhưng biết nhiều việc để kịp thời bảo đảm cả những công việc khác khi có yêu cầu.

Bốn là, các hoạt động của Văn phòng đều phải thực hiện theo Quy chế, lề lối làm việc đã được ban hành và giải quyết công việc theo đúng quy trình và trách nhiệm được giao đối với mỗi cán bộ, công chức trong cơ quan. Tăng cường mối quan hệ phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan trên tất cả các mặt công tác để tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH,  Thường trực, các ban và đại biểu HĐND tỉnh.

Năm là, thường xuyên quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chuyên viên bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, các kỹ năng phân tích, tổng hợp, tham mưu, phục vụ. Làm tốt công tác đánh giá, rà soát, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND tỉnh, Đảng ủy cơ quan và ý kiến của lãnh đạo chuyên trách các ban HĐND tỉnh, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ Văn phòng không những đáp ứng nhiệm vụ trước mắt, mà còn phục vụ lâu dài cho các nhiệm kỳ sau.

 Sáu là, không ngừng nghiên cứu cải tiến, đổi mới, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản và hồ sơ công việc, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị làm việc đủ, hiện đại sẽ góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ.

Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang