DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 22:26 | 25/02/2020 (GMT+7)
.

Phải quy định rõ địa vị pháp lý của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

08:39 | 26/02/2013
Tham luận của Thường trực HĐND tỉnh Vĩnh Phúc do ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC NGUYỄN XUÂN SƠN trình bày tại Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc bộ lần thứ Năm


Ảnh: Thái Bình

Thực hiện Nghị quyết số 545/2007/UBTVQH12, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất với Trưởng Đoàn ĐBQH quyết định thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Vĩnh Phúc từ tháng 4.2008, trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND tỉnh. Cơ cấu tổ chức bộ máy Văn phòng gồm 5 phòng: Phòng Công tác ĐBQH, Phòng Công tác HĐND, Phòng Dân nguyện; Phòng Thông tin, Tuyên truyền; Phòng Hành chính - Tổ chức - Quản trị. Theo Luật định thì chức năng, nhiệm vụ của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh rất lớn, rất quan trọng, nhưng biên chế của Văn phòng giúp việc Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh rất hạn chế (Vĩnh Phúc có 28 biên chế).

Trước yêu cầu cần phải nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của HĐND, bảo đảm cho bộ máy Văn phòng tương thích với tổ chức HĐND, sau khi xem xét, Thường trực HĐND và Đoàn ĐBQH tỉnh thống nhất cho sắp xếp lại tổ chức, bộ máy Văn phòng, bố trí tăng biên chế; quyết định tổ chức bộ máy Văn phòng gồm 6 phòng là: Phòng Công tác ĐBQH, Phòng Tổng hợp thông tin tuyên truyền, Phòng Kinh tế - Ngân sách, Phòng Văn hóa - Xã hội, Phòng Pháp chế và Phòng Tổ chức -  Hành chính - Quản trị. Các phòng được kiện toàn theo hướng chuyên sâu theo từng lĩnh vực, ổn định bộ máy tham mưu giúp việc, gắn trách nhiệm bộ máy tham mưu giúp việc với công việc cụ thể, khắc phục được sự chồng chéo, bất cập về chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng.

Chủ trương sáp nhập 2 Văn phòng là để giảm bớt đầu mối cơ quan hành chính; giảm biên chế; tập trung nguồn lực và tạo điều kiện sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên như: giảm bớt kế toán, thủ quỹ; lễ tân, nhân viên phục vụ; tận dụng cơ sở vật chất phục vụ cho Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trên địa bàn; có một đầu mối lãnh đạo, chỉ đạo bộ máy Văn phòng tinh, gọn, kịp thời trong việc điều hòa phối hợp hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh hàng tuần, tháng, quý, năm, có điều kiện để khai thác, sử dụng trí tuệ của tập thể cán bộ Văn phòng trong việc tham mưu, giúp việc, phục vụ Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; tạo thuận lợi cho việc gắn quy trình soạn thảo, xây dựng cơ chế chính sách của Trung ương, địa phương với tình hình thực tiễn ở địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả ban hành luật, văn bản QPPL và hoạt động giám sát trên địa bàn.

Tuy vậy, việc sáp nhập 2 Văn phòng chưa đạt được như mong muốn, không giảm được biên chế, thủ quỹ, kế toán và tài khoản của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nhiều tỉnh vẫn độc lập; việc sử dụng tổng lực đội ngũ tham mưu, giúp việc còn lỏng lẻo. Thực chất sáp nhập là sự dồn ghép cơ học, chưa có mối quan hệ bản chất bên trong để thực hiện công việc.

Bên cạnh đó còn có một số những khó khăn, hạn chế như: lĩnh vực công tác HĐND, nhiệm vụ thì nhiều nhưng biên chế chuyên viên giúp việc quá ít (8 chuyên viên), chuyên viên phải kiêm nhiệm nhiều việc, lĩnh vực khác nhau, nên đã ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Một Văn phòng có 2 nguồn kinh phí, kinh phí Trung ương cấp cho ĐBQH và công chức phục vụ Đoàn ĐBQH; kinh phí bảo đảm cho HĐND tỉnh do ngân sách tỉnh cấp. Vì vậy một cơ quan có 2 chủ tài khoản, 2 thủ quỹ, 2 kế toán, chế độ sinh hoạt khác nhau, ảnh hưởng đến tư tưởng của công chức trong cơ quan.

Trong điều kiện có nhiều khó khăn, nhưng Thường trực HĐND; Trưởng, Phó trưởãng Đoàn ĐBQH đã chỉ đạo Văn phòng làm tốt chức năng tham mưu giúp việc Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ theo luật định như:  tích cực nghiên cứu, tham mưu tổ chức các hội nghị giúp ĐBQH tham gia ý kiến vào các dự án luật và các báo cáo trình Quốc hội, phục vụ chu đáo các kỳ họp Quốc hội và các cuộc giám sát, TXCT của Đoàn ĐBQH tại địa phương. Hoạt động của Văn phòng đã giúp cho Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác đối nội và đối ngoại nhằm tăng cường mối quan hệ hiểu biết, trao đổi kinh nghiệm hoạt động với các tỉnh, thành phố trong cả nước...

Trong công tác tham mưu giúp việc HĐND tỉnh, Văn phòng đã tham mưu, đề xuất với Thường trực HĐND tỉnh đổi mới một số nội dung, bước đầu chỉ đạo có kết quả, cụ thể:

Đổi mới nội dung, chương trình kỳ họp HĐND tỉnh theo hướng giảm thời gian đọc báo cáo, văn bản; tăng thời gian thảo luận, chất vấn và giám sát tại kỳ họp. Nội dung chất vấn và giám sát tại kỳ họp được chuẩn bị kỹ gắn với tình hình thực tiễn ở địa phương, những vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm.

Đổi mới hình thức hoạt động của Tổ đại biểu HĐND tỉnh khi thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện theo hướng nâng cao vai trò của tổ đại biểu đối với chính quyền địa phương, trước mỗi kỳ họp HĐND tỉnh các tổ đại biểu HĐND tỉnh có buổi làm việc nghe UBND huyện báo cáo về tình hình KT-XH, những vấn đề bức xúc của địa phương trước khi đại biểu TXCT. Qua đó đã giúp đại biểu HĐND tỉnh thu thập được nhiều thông tin tham gia vào báo cáo KT-XH của tỉnh; giúp đại biểu nắm bắt được những vấn đề bức xúc của cử tri trước khi TXCT để chủ động trả lời cử tri; đồng thời đây cũng là dịp để các đại biểu giám sát hoạt động của UBND huyện (nơi không tổ chức HĐND).

Nêu cao chất lượng hoạt động TXCT, bố trí cho đại biểu HĐND chuyên trách TXCT ở địa bàn nơi bầu ra mình (ngoài kế hoạch TXCT chung). Ngoài nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại biểu còn được nghe cử tri phản ánh về hoạt động của mình, của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại nơi bầu ra đại biểu; từ đó có giải pháp khắc phục những hạn chế, đồng thời đề xuất giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị.

Hình thức giám sát của HĐND tỉnh luôn được đổi mới, nội dung giám sát tại các kỳ họp HĐND tỉnh được coi trọng nhằm huy động được sức mạnh của các đại biểu trong hoạt động giám sát và để nhân dân trong tỉnh theo dõi, giám sát qua truyền hình trực tiếp. Đồng thời tham mưu cho HĐND tỉnh ban hành nghị quyết giám sát tại các kỳ họp.

Từ thực tiễn chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Thường trực HĐND tỉnh rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là: để Văn phòng hoạt động tốt, có chất lượng trước hết Đoàn ĐBQH, Thường trực, các ban HĐND tỉnh phải luôn quan tâm, tạo điều kiện cho Văn phòng trên nhiều mặt, đặc biệt là công tác đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ.

Hai là: việc sắp xếp bộ máy tổ chức của Văn phòng cần bố trí đủ các chức danh theo chức năng, nhiệm vụ được giao; cán bộ, công chức phải có năng lực chuyên môn phù hợp với nhiệm vụ và chỉ đạo Văn phòng phân công rõ nhiệm vụ cho từng chuyên viên theo dõi từng lĩnh vực cụ thể. Có như vậy, mới đáp ứng được yêu cầu tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Ba là: chỉ đạo điều hành hoạt động của Văn phòng phải xây dựng được quy chế làm việc và quy chế phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan. Trên cơ sở đó tham mưu, phục vụ các hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh theo đúng luật định.

Bốn là: để hoạt động của Văn phòng có chất lượng, Thường trực HĐND phải quan tâm công tác quy hoạch cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo Văn phòng và các phòng chuyên môn có trình độ năng lực, có hiểu biết, có tinh thần trách nhiệm và tận tụy nhiệt tình trong công tác tham mưu, phục vụ Đoàn ĐBQH và HĐND.

Năm là: thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí và phương tiện làm việc; nâng cao đời sống cho cán bộ công chức cơ quan Văn phòng.

Để nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, Quốc hội, UBTVQH cần sớm xem xét bổ sung vào Luật Tổ chức HĐND và UBND về quy định rõ địa vị pháp lý của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, xác định Văn phòng là một cơ quan trong hệ thống cơ quan của chính quyền địa phương, có địa vị pháp lý như các sở, ban, ngành của tỉnh. Quy định rõ mối quan hệ công tác của Văn phòng với các cơ quan hữu quan, nhất là đối với các sở, ban, ngành. Sớm tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 545 về thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trên cơ sở đó sửa đổi, bổ sung để tổ chức, bộ máy Văn phòng phù hợp hơn với điều kiện thực tiễn.

Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang