DIỄN ĐÀN ĐBND
Cập nhật 23:25 | 23/02/2020 (GMT+7)
.
Góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Quy định cụ thể, phù hợp yêu cầu thực tiễn

08:11 | 22/10/2019
Thường trực HĐND là cơ quan hoạt động thường xuyên của HĐND nhưng Điều 104 Luật Tổ chức chính quyền địa phương chỉ giao cho những nhiệm vụ, quyền hạn như: Triệu tập kỳ họp, đôn đốc, kiểm tra, điều hòa, phối hợp, báo cáo và giữ mối liên hệ… đã phần nào hạn chế hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND. Luật hoàn toàn không có quy định về cơ chế HĐND ủy quyền cho Thường trực HĐND nên việc xem xét, quyết định những vấn đề kinh tế - xã hội rất sinh động tại địa phương đành phải chờ kỳ họp của HĐND mới có thể giải quyết được.

Kịp thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Việc giải quyết các vấn đề giữa hai kỳ họp của HĐND các cấp là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Thường trực, các Ban của HĐND. Nhiệm vụ này được quy định theo hướng khái quát chung tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND; một số văn bản pháp luật chuyên ngành như: Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách...; các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của các bộ, ngành, Trung ương. Tuy nhiên, việc giải quyết công việc giữa 2 kỳ họp chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ thường xuyên của Thường trực HĐND cấp tỉnh và cấp huyện. Có thể nói, đây là nhiệm vụ rất quan trọng của Thường trực HĐND. Làm tốt công tác này sẽ giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng liên quan đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương phát sinh giữa hai kỳ họp; tạo điều kiện thuận lợi và giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp thông suốt, kịp thời, đáp ứng với yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn đặt ra tại địa phương.


Phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa tháng 8.2019 Ảnh: Hải Lăng

 Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể hình thức văn bản ủy quyền của HĐND, UBND và Chủ tịch UBND các cấp để tạo sự thống nhất trong việc áp dụng pháp luật. Luật phải ghi rõ quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp chính quyền, tránh tình trạng cả 3 cấp cùng làm, có việc không ai làm, ai chịu trách nhiệm. Xem xét lại Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27.5.2016 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhằm bảo đảm cơ cấu tổ chức (phòng) tương xứng với nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho HĐND, Thường trực, các Ban HĐND theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương (nhiệm vụ của Văn phòng HĐND tỉnh theo quy định tại Luật hiện hành nhiều hơn so với Luật năm 2003).

Trong thời gian giữa hai kỳ họp, khi chưa có các Văn bản hướng dẫn số 191/UBTVQH14-CTĐB ngày 19.10.2017 của UBTVQH hướng dẫn việc giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp; Nghị định số 120/NĐ- CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/NĐ- CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn; Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 ngày 30.1.2019 của UBTVQH hướng dẫn một số hoạt động của HĐND. Xuất phát từ thực tiễn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thường xuyên phát sinh nhiều nội dung công việc liên quan đến quản lý, điều hành nhằm phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh. Trong đó, có một số công việc cấp bách cần sự chấp thuận của HĐND tỉnh theo quy định của pháp luật để kịp thời triển khai thực hiện đối với các nhóm về chủ trương đầu tư của các dự án; điều chỉnh phân bổ nguồn vốn trung hạn và một số lĩnh vực khác.

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn đó, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức các phiên họp để cho ý kiến thỏa thuận với UBND tỉnh về những vấn đề cấp bách mà UBND tỉnh xin ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh. Trên có sở đó, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo, điều hòa, phối hợp, phân công các Ban HĐND tỉnh bên cạnh thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra, còn phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời trong hoạt động quản lý, điều hành của UBND tỉnh, bảo đảm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Trong 3 năm triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật, Thường trực HĐND tỉnh đã báo cáo với HĐND tỉnh 65 nội dung đã được tập thể Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến thỏa thuận với UBND tỉnh phát sinh giữa hai kỳ họp. Trong đó, có 38 văn bản cho chấp thuận chủ trương đầu tư của các dự án; 18 văn bản chấp thuận thuộc nhóm kinh tế - ngân sách, kế hoạch vốn của các dự án; 4 văn bản chấp thuận thuộc các nội dung liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang đất giao thông và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, 5 văn bản chấp thuận thuộc các nội dung liên quan đến chuyển đổi mục đích đất và hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Phải chờ kỳ họp HĐND mới có thể giải quyết được

Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định 7 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐND tỉnh bên cạnh nhiệm vụ giám sát đã nâng cao vị thế của cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương. Tuy nhiên, HĐND họp thường lệ chỉ có 2 lần trong năm và một số kỳ họp chuyên đề hoặc bất thường. Khoản 3, Điều 6, Luật quy định Thường trực HĐND là “cơ quan thường trực của HĐND” và mở rộng thành phần Thường trực HĐND cấp tỉnh gồm Chủ tịch, 2 Phó Chủ tịch HĐND, các ủy viên là Trưởng ban của HĐND và Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. Cùng với việc quy định là “cơ quan”, Luật cũng quy định cụ thể chế độ hội họp để quyết định và xem xét các vấn đề của Thường trực HĐND. Tuy nhiên, Điều 104 Luật Tổ chức chính quyền địa phương chỉ giao cho Thường trực HĐND những nhiệm vụ, quyền hạn như: Triệu tập kỳ họp, đôn đốc, kiểm tra, điều hòa, phối hợp, báo cáo và giữ mối liên hệ… nên đã phần nào hạn chế hiệu quả hoạt động của Thường trực HĐND.

Luật Tổ chức chính quyền địa phương hoàn toàn không có quy định về cơ chế HĐND ủy quyền cho Thường trực HĐND nên việc xem xét, quyết định những vấn đề kinh tế - xã hội rất sinh động tại địa phương đành phải chờ kỳ họp của HĐND mới có thể giải quyết được. Vì vậy, cần nghiên cứu để có những quy định cụ thể, phù hợp với yêu cầu thực tiễn hoạt động của Thường trực HĐND các cấp. Nội dung này đã đươc kiến nghị từ đầu nhiệm kỳ đến nay nhưng vẫn chưa được sửa đổi, bổ sung.

Trường hợp bổ sung quy định cho phép HĐND ủy quyền cho Thường trực HĐND thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ trong thời gian giữa hai kỳ họp, đề nghị Ban soạn thảo bổ sung quyền của Thường trực HĐND trong việc “thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được HĐND ủy quyền” vào Điều 104 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND các cấp để bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong cùng một văn bản.

VĂN BÌNH
Xem tin theo ngày:
Ý KIẾN CHUYÊN GIA
11:33 19/02/2018
Kiến nghị cử tri được “ghi nhận” nhưng chưa giải quyết dứt điểm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La Nhâm Thị Phương cho rằng, cần xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị của cử tri là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ; tạo sức ép, buộc từng ngành, cấp chủ động, năng động thực hiện đúng, đủ và kịp thời.
Quay trở lại đầu trang