VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 23:20 | 06/12/2019 (GMT+7)
.

Hội thảo “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn”

23:53 | 14/08/2019
Hội thảo khoa học “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lý luận và thực tiễn (1969 - 2019)” đã diễn ra ngày 14.8 tại Hà Nội nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các tham luận tại hội thảo nêu rõ: Trong những di sản quý báu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng, cách mạng và dân tộc, Di chúc là một văn kiện lịch sử có giá trị lý luận, thực tiễn không chỉ cho giai đoạn cách mạng đã qua mà còn cho cả những chặng đường sắp tới của cách mạng Việt Nam. Đó là những lời căn dặn đầy tâm huyết của một tấm gương suốt đời tận trung với nước, tận hiếu với dân về khát vọng độc lập, tự do và thống nhất đất nước; về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; về chiến lược con người; về kế hoạch xây dựng lại đất nước sau chiến tranh; về tình đoàn kết quốc tế… 50 năm qua, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những giá trị tư tưởng to lớn và đặc sắc đã trở thành cương lĩnh hành động của toàn Đảng, toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như trong công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Bản Di chúc là tác phẩm được Chủ tịch Hồ Chí Minh chuẩn bị trong thời gian tương đối dài, từ năm 1965 đến năm 1969, trong đó tổng kết những quan điểm, tư tưởng, đồng thời thể hiện rõ những trăn trở, suy tư cũng như mong mỏi, hy vọng của Người.

Hội thảo được tổ chức nhằm làm rõ những giá trị lý luận và thực tiễn của bản Di chúc từ thực tế lịch sử cách mạng Việt Nam 50 năm qua. Trên cơ sở đó tiếp tục khẳng định giá trị thực tiễn của bản Di chúc lịch sử và rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Từ đó, góp phần vào việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TƯ ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị Khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận một số chủ đề lớn như bối cảnh ra đời, quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết, sửa chữa, bổ sung bản Di chúc, quá trình công bố và xuất bản; công tác trưng bày, tuyên truyền và phát huy giá trị của Di chúc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh và hệ thống bảo tàng, di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cả nước. Các đại biểu cũng làm rõ giá trị lý luận và thực tiễn những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đề cập trong Di chúc…

Các ý kiến đóng góp, tham luận, thảo luận của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học tại hội thảo đã một lần nữa khẳng định những giá trị trường tồn của bản Di chúc - văn kiện lịch sử vô giá, di sản văn hóa, quốc bảo của Đảng, nhân dân và dân tộc ta. Đồng thời, góp phần làm sáng tỏ nhiều khía cạnh mới trong nhận thức về nội dung, ý nghĩa của Di chúc trong tiến trình đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội của Đảng và Nhà nước ta.

Bình Minh
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang