PHÁP LUẬT
Cập nhật 10:24 | 29/05/2020 (GMT+7)
.
Trợ giúp xã hội cho nhóm dân tộc thiểu số

Nâng cao hiệu quả bằng công nghệ thông tin

08:39 | 17/12/2018
Tại hội thảo Tăng cường tiếp cận dịch vụ trợ giúp xã hội cho nhóm dân tộc thiểu số do Bộ Lao động, Thương Binh và Xã hội tổ chức mới đây, lãnh đạo bộ cho biết, sẽ phối hợp nghiên cứu kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin, qua đó đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả trợ giúp xã hội.

Đơn lẻ, thiếu gắn kết

Bảo đảm an sinh xã hội, trong đó phát triển hệ thống trợ giúp xã hội luôn là nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước quan tâm, ban hành nhiều chủ trương, pháp luật, chính sách về việc trợ giúp xã hội như: Trợ giúp cho đối tượng gặp khó khăn đột xuất; tăng mức trợ cấp xã hội; trợ cấp bảo hiểm xã hội; trợ giúp đối với trẻ em dưới 36 tháng tuổi, phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn sống ở vùng núi, vùng hải đảo, vùng dân tộc thiểu số; cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội toàn diện... Bên cạnh đó còn ban hành các quy định để quản lý, giám sát chính sách an sinh xã hội, xây dựng các cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý chuyên ngành.


Đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ dân tộc thiểu số

Theo Báo cáo đánh giá 03 năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi (giai đoạn 2016 - 2018) của Chính phủ, từ năm 2016 đến nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản đề cập đến việc ưu tiên phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 15 đề án, chính sách dân tộc có tính chất đặc thù, phù hợp với nhu cầu thực tiễn như: Chính sách hỗ trợ ưu tiên học sinh vùng đồng bào khó khăn, tuyển sinh và ưu tiên học tập cho học sinh dân tộc thiểu số rất ít người; chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách văn hóa, tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật... Hiện nay, có 54 chính sách còn hiệu lực hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi và hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Tuy nhiên thực tiễn cho thấy, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội chưa hoàn thiện, còn mang tính đơn lẻ, thiếu gắn kết với các địa phương, với các bộ, ngành, đơn vị khác; chưa có giải pháp tổng thể trong việc hỗ trợ thực thi các chính sách. Vì vậy, công tác quản lý chính sách an sinh xã hội đạt hiệu quả chưa cao. Đánh giá của các chuyên gia tư vấn cũng cho thấy, hiện nay hệ thống trợ giúp xã hội của Việt Nam đã vươn tới các nhóm dân tộc thiểu số, nhưng mới chỉ áp dụng một chương trình thống nhất nên không đáp ứng được nhu cầu cụ thể của từng nhóm; còn bỏ sót đối tượng do áp lực hoàn thành chỉ tiêu giảm nghèo; các nhóm dân tộc thiểu số, nhất là phụ nữ còn gặp khó khăn như đi lại, hạn chế ngôn ngữ, năng lực cán bộ thấp.

Nâng cao hiệu quả

Trước thực trạng trên, Đề án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết chính sách an sinh xã hội đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê tại Quyết định số 708/QĐ-TTg ngày 25.5.2017. Theo đó, mục tiêu nhằm cụ thể hóa được chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 01.6.2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; góp phần bảo đảm an sinh xã hội, ổn định xã hội. Thực tế, trong điều kiện Việt Nam hiện nay, việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội hoàn chỉnh, hiện đại sẽ cung cấp thông tin về chính sách, dữ liệu an sinh xã hội cho Chính phủ, Lãnh đạo các bộ, ngành một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời.

 Theo Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Lê Tấn Dũng, hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về an sinh xã hội được xây dựng dựa trên cơ sở kế thừa, phát huy các hệ thống thông tin chuyên ngành hiện có bổ sung thêm về cơ sở hạ tầng mạng; chuẩn hóa thông tin; xây dựng giải pháp kỹ thuật, cơ sở dữ liệu đồng bộ thống nhất từ Trung ương đến địa phương đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của Chính phủ, các bộ, ngành với mục tiêu xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến. Để việc triển khai đề án được hiệu quả, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã phối hợp Ngân hàng Thế giới trong việc chia sẻ các nghiên cứu, kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ thông tin triển khai các chính sách trợ giúp xã hội, qua đó đưa ra các giải pháp phù hợp, nhằm tăng cường tiếp cận và nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho người dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số. Trong đó, một số kiến nghị được đưa ra là cần tăng cường công tác truyền thông và tiếp cận đối tượng tiến tới cải tiến công tác chi trả như: Giảm chi phí cho đối tượng khi đi nhận chế độ thông qua việc chi trả tại thôn, tại nhà bằng tiền mặt, thí điểm các hình thức thanh toán điện tử tại các địa phương khác nhau tùy vào hoàn cảnh cụ thể…

 Quyết định số 488/QĐ-TTg ngày 14.4.2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Đổi mới, phát triển trợ giúp xã hội giai đoạn 2017 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” với mục tiêu: Trợ giúp kịp thời cho đối tượng gặp khó khăn đột xuất; mở rộng đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tăng mức trợ cấp xã hội hàng tháng; mở rộng diện người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được hưởng trợ cấp xã hội; có chính sách trợ giúp đối với trẻ em dưới 36 tháng tuổi, phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn sống ở vùng núi, vùng hải đảo, vùng dân tộc thiểu số; cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội toàn diện, phù hợp với nhu cầu cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thái Yến
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang