Điện Biên: Chuẩn bị các điều kiện cho phiên giải trình vào tháng 11 

Xem với cỡ chữ

Theo đánh giá tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 8 mới đây, công tác điều hành Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khóa XIV linh hoạt, tạo không khí sôi nổi bảo đảm tính nghiêm túc, hiệu quả, các kết luận ngắn ngọn và trọng tâm. Việc tiếp thu giải trình, chỉnh lý dự thảo nghị quyết được UBND tỉnh và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm và hiệu quả. Tuy nhiên, có nội dung UBND tỉnh chuẩn bị chưa bảo đảm phải rút ra khỏi chương trình kỳ họp; một số đại biểu HĐND tỉnh chưa dành thời gian thực hiện nhiệm vụ đại biểu theo quy trình. Tại phiên họp, các đại biểu tập trung tham gia ý kiến vào các dự thảo báo cáo và nghe Văn phòng HĐND tỉnh báo cáo công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 15. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan bàn, thống nhất những nội dung theo thẩm quyền; chuẩn bị các điều kiện để phiên họp giải trình vào tháng 11.2020 và tổ chức Kỳ họp thứ 15 bảo đảm chặt chẽ…

LÊ HOA