Hà Nội rà soát kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 

Xem với cỡ chữ
Ban Chỉ đạo Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 6943/STNMT-CCĐĐ về kiểm tra, tiếp nhận và giao nộp kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Theo đó, Ban Chỉ đạo Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng 2019 thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng chức năng có liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương tổ chức rà soát kết quả kiểm kê đất đai năm 2019 trên địa bàn; đồng thời ký duyệt sản phẩm kiểm kê đất đai năm 2019 theo quy định. UBND các quận, huyện, thị xã khẩn trương nhập dữ liệu lên phần mềm TK-Online và duyệt số liệu cấp huyện. Việc giao nộp sản phẩm của các địa phương ngoài các hồ sơ (bản giấy và bản số) theo quy định, còn phải gửi trên hệ thống phần mềm TK-Online.

Trước đó, UBND thành phố cũng đã có Văn bản số 3260/UBND-ĐT về việc đôn đốc thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 thành phố Hà Nội, yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã nộp báo cáo kết quả kiểm kê đất đai cấp huyện trước ngày 30.7.2020. Tuy nhiên, đến nay mới chỉ có một số quận, huyện nộp hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tr. Hải