HĐND Quảng Bình phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương 

Xem với cỡ chữ
Kế thừa và phát huy những kinh nghiệm của nhiệm kỳ trước, hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Bình ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực, từng bước phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, góp phần quan trọng vào việc phát triển KT-XH, củng cố QPAN của địa phương.

Quyết định đúng và trúng

Đáp ứng những yêu cầu bức thiết của cuộc sống, thời gian qua HĐND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức nhiều kỳ họp quyết định những vấn đề quan trọng đối với sự phát triển KT-XH, bảo đảm QPAN của tỉnh. Thời gian khá gấp rút, nhưng nhờ sự chuẩn bị tích cực, khẩn trương của Thường trực, các ban HĐND và các bên liên quan nên các kỳ họp được tiến hành chặt chẽ, đúng luật và bảo đảm chất lượng, được cử tri đồng tình, đánh giá cao. Các phiên họp khai mạc, thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết được phát thanh và truyền hình trực tiếp, tạo điều kiện để nhân dân giám sát diễn biến kỳ họp. Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đại biểu và ngành hữu quan trong giải quyết những nội dung kỳ họp cũng như những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, đông đảo cử tri đặt ra. Nhờ được chuẩn bị và bàn thảo kỹ, các nghị quyết do HĐND thông qua đều đúng và trúng, cụ thể hóa được các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, phù hợp với yêu cầu phát triển KT-XH của địa phương cũng như chiến lược phát triển của cả nước. Qua đó, góp phần xây dựng và củng cố bộ máy chính quyền địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh, từng bước hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng mong đợi của cử tri.

Ngay sau kỳ họp, Thường trực HĐND khẩn trương chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đăng tải toàn văn các nghị quyết HĐND đã ban hành; phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh tổ chức cho các đại biểu TXCT và tham dự kỳ họp cuối năm của HĐND các huyện, thành phố để báo cáo kết quả kỳ họp và thông báo các nội dung chính nghị quyết của HĐND đã ban hành tới các tầng lớp nhân dân, đôn đốc các ngành, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh sản xuất, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu nghị quyết đề ra.

Tích cực giám sát quá trình triển khai thực hiện

Muốn nâng cao hiệu lực việc thực thi các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trên địa bàn và các quyết sách của HĐND, bên cạnh bảo đảm tính đúng đắn và khả thi các quyết sách, phải tăng cường giám sát quá trình triển khai thực hiện. Qua đó kịp thời phát hiện, đề xuất khắc phục, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nảy sinh để các quyết sách đã ban hành phát huy hiệu quả thiết thực nhất.

Ý thức rất rõ điều đó, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Quảng Bình thời gian qua được tăng cường về số lượng và đổi mới về phương pháp để mang lại hiệu quả thiết thực nhất: lựa chọn nội dung, đối tượng giám sát trên cơ sở kiến nghị của cử tri và yêu cầu phát triển của địa phương, kết hợp giám sát qua văn bản với kiểm tra thực tế để xem xét, đánh giá vấn đề xác thực nhất. Ngay từ đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng chương trình kế hoạch, phân công, điều hòa, phối hợp các ban triển khai hoạt động giám sát, khảo sát nhằm thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra và các nhiệm vụ đột xuất phát sinh từ thực tiễn. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề nóng, vấn đề đông đảo cử tri quan tâm, bức xúc, các vướng mắc trong thực hiện như: tình hình thực hiện các nhiệm vụ về KT-XH và thi hành pháp luật tại địa phương; công tác đầu tư công vào lĩnh vực nông nghiệp; hoạt động của các ngân hàng thương mại về việc huy động vốn, cho vay, chất lượng tín dụng và việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24.2.2011 của Chính phủ tại các chi nhánh ngân hàng thương mại; khảo sát tác động môi trường tại một số cơ sở sản xuất công nghiệp, công trình giao thông, bệnh viện, bãi rác và cơ sở nuôi tôm trên cát; thực hiện NQ của HĐND về chuyển đổi các trường THPT và mầm non bán công sang loại hình công lập; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Qua khảo sát, giám sát, Thường trực và các ban HĐND đã có những kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT-XH, nhận được sự đồng thuận của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan. Từ đó, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và nghị quyết của HĐND, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các nhiệm vụ KT-XH của địa phương.

Giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cử tri

Hoạt động TXCT thời gian qua tiếp tục được cải tiến, chú trọng những địa bàn đông dân cư, có điểm bức xúc. Thời gian, địa điểm các buổi tiếp xúc được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để đông đảo cử tri biết, tham gia, hạn chế tình trạng đại cử tri. Nội dung, chương trình buổi tiếp xúc được sắp xếp hợp lý. Không khí các buổi tiếp xúc theo hướng đối thoại, dân chủ, thẳng thắn, đi vào những vấn đề cụ thể liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực KT-XH của địa phương và đời sống của nhân dân. Nhiều đại biểu đã phát huy vai trò trách nhiệm, dành nhiều thời gian để cử tri phát biểu ý kiến, trên cơ sở đó thu thập những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri phản ánh với HĐND để chuyển tới các cơ quan hữu quan xem xét, giải quyết. Với tinh thần xây dựng, đối thoại dân chủ, cử tri đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn...

Tại các buổi tiếp xúc, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, chính quyền các huyện, thành phố cùng tham gia nên những vấn đề thuộc phạm vi giải quyết của địa phương và những vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần được giải thích, trả lời trực tiếp, đáp ứng phần nào những nguyện vọng chính đáng của cử tri và thuận lợi cho việc ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của đại biểu. Sau TXCT, nhiều tổ đại biểu đã chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố để phân loại ý kiến, nguyện vọng của cử tri thuộc chức năng, nhiệm vụ của từng cấp giải quyết, trả lời. Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tổng hợp kiến nghị của cử tri trong tỉnh gửi UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị giải quyết, trả lời. Điểm đáng mừng là hầu hết nội dung cử tri kiến nghị qua tổng hợp đã được các cấp, các ngành xem xét, trả lời.

Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng hoạt động của HĐND tỉnh thời gian qua vẫn còn một số tồn tại: phương pháp và cách tổ chức tiến hành giám sát, khảo sát có nội dung chưa sâu. Một số cuộc giám sát, khảo sát chủ yếu nghe và xem xét qua báo cáo của các ngành, đơn vị nên việc nhận định, đánh giá chưa thật toàn diện và sâu sắc. Quá trình theo dõi, đôn đốc giải quyết các kiến nghị sau giám sát chưa thường xuyên nên hiệu lực giám sát bị hạn chế. Hoạt động TXCT mới thực hiện tại đơn vị hành chính cấp xã mà chưa tổ chức TXCT theo chuyên đề. Một số đại biểu khi TXCT chưa nghiên cứu, cập nhật để tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình KT-XH của tỉnh; kỹ năng giải thích, đối thoại còn hạn chế, chưa thu hút được sự quan tâm của đông đảo cử tri...

Khắc phục những tồn tại này đòi hỏi Thường trực, các ban, đại biểu HĐND sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa để không ngừng phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Nhất là việc tiếp tục bồi dưỡng kiến thức hoạt động cho đại biểu HĐND; cung cấp kịp thời các tài liệu liên quan đến hoạt động của HĐND, nhằm không ngừng nâng cao trình độ và kỹ năng hoạt động của đại biểu - yếu tố quan trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử địa phương.

Nguyễn Thị Thanh Hương
Phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình