Tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ EVN lần thứ III

Hiện thực hóa tầm nhìn 

Xem với cỡ chữ
Theo đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), mục tiêu của Đảng bộ Tập đoàn trong nhiệm kỳ tới là xây dựng EVN thành Tập đoàn kinh tế mạnh, có trình độ công nghệ, quản trị hiện đại, chuyên môn hóa cao; tăng khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Xác định chiến lược phát triển Tập đoàn gắn với các nghị quyết của Đảng, dự thảo Chương trình hành động của Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 bao gồm 6 điểm, gắn với 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, đã thể hiện quyết tâm chính trị cao, nhằm tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra của EVN.

Hoàn thành hầu hết mục tiêu đề ra

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành khẳng định, mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực từ thiên tai, dịch bệnh, thủy văn ngày càng khốc liệt, một số chi phí đầu vào tăng, cân đối cung cầu điện khu vực phía Nam tiếp tục thiếu hụt nhưng nhiệm kỳ qua, Đảng ủy đã lãnh đạo Tập đoàn hoàn thành hầu hết mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Theo đó, Đảng ủy Tập đoàn và các đảng ủy trực thuộc đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị trong Tập đoàn bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân, kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước.

Tập đoàn đã tiếp nhận và bán điện trực tiếp tại 11/12 huyện đảo trên cả nước

Tính đến cuối năm 2019, EVN đã cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công Quốc gia và tại 63/63 tỉnh, thành phố. Chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam có bước đột phá, vươn lên đứng thứ 27/190 quốc gia, nền kinh tế trên thế giới và thứ 4 khu vực ASEAN, vượt trước hai năm so với mục tiêu của Chính phủ. Sau 4 năm, giai đoạn 2016 - 2019, chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam cải thiện 81 bậc, là chỉ số có mức độ cải thiện nhiều nhất và là 1 trong 3 chỉ số có thứ hạng tốt nhất trong 10 chỉ số môi trường kinh doanh của Việt Nam.

Theo đó, với con số dự kiến đến cuối năm 2020, tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện Việt Nam là 59.210MW, sản lượng điện thương phẩm đạt 227,99 tỷ kWh, tăng 8,7% so với năm 2019; tính chung cả giai đoạn 2016 - 2020, tăng trưởng điện thương phẩm bình quân hàng năm đạt 9,67%/năm, EVN đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra. Công tác đầu tư xây dựng các công trình nguồn và lưới điện của Tập đoàn đã cơ bản bám sát chỉ tiêu kế hoạch được giao. Nhiều công trình điện quan trọng hoàn thành, kịp thời đưa vào vận hành, phát huy hiệu quả cao, bảo đảm cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tập đoàn đưa vào vận hành 11 dự án nguồn điện với tổng công suất 6.093MW, bằng 100% khối lượng được giao, trong đó có nhiều dự án vượt tiến độ như dự án Nhiệt điện Thái Bình, Thủy điện Lai Châu, Thủy điện Thác Mơ,... EVN cũng khởi công 5 dự án nguồn điện với tổng công suất 2.380MW, bảo đảm tiến độ các dự án nguồn điện trọng điểm cho khu vực miền Nam. Bên cạnh đó, Tập đoàn đã hoàn thành đưa vào vận hành các dự án nguồn điện mặt trời với tổng công suất 240MWp, đã hỗ trợ và phối hợp các nhà đầu tư vận hành gần 100 nhà máy điện gió, mặt trời với tổng công suất hơn 5.000MW, bổ sung nguồn cấp điện quốc gia; tiếp tục triển khai các dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Về lưới điện, đã khởi công 771 công trình và hoàn thành đóng điện 792 công trình lưới điện từ 110 - 500kV, tăng năng lực truyền tải của hệ thống,...

Giai đoạn 2016 - 2020, Tập đoàn đã đầu tư cấp điện cho hơn 51.000 hộ dân tại địa bàn khó khăn, vùng biên giới, đồng thời tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn và bán điện trực tiếp cho hơn 90.000 hộ dân tại 35 xã. Đến cuối năm 2019, 100% số xã trên cả nước có điện và 99,52% số hộ dân (trong đó 99,25% số hộ dân nông thôn) được sử dụng điện. Tập đoàn đã tiếp nhận và bán điện trực tiếp tại 11/12 huyện đảo trên cả nước, đặc biệt đã cấp điện và quản lý vận hành cho huyện đảo Trường Sa, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đã ban hành Nghị quyết về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để chỉ đạo, lãnh đạo Tập đoàn triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Với Đề án Quản trị nguồn nhân lực trong Tập đoàn giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn 2030 theo hướng tiếp cận hệ thống quản trị nhân lực hiện đại, tiên tiến của các tập đoàn năng lượng hàng đầu khu vực và châu Á, EVN đã từng bước xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Nhiều giải pháp có tính “cộng hưởng” đã được triển khai như đào tạo chuyên gia trong 6 lĩnh vực chủ chốt; xây dựng tiêu chuẩn năng lực đối với chuyên gia từng lĩnh vực; từng bước áp dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào phát triển nguồn nhân lực, thực hiện đào tạo bằng hình thức trực tuyến để tất cả các cán bộ, công nhân viên có thể tự học tập nâng cao trình độ. Bên cạnh đó, công tác đào tạo theo phương thức truyền thống tiếp tục được thực hiện với số lượng trên 230.000 lượt người mỗi năm...

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả

Đại diện EVN cho hay, Đảng ủy Tập đoàn đã xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2025 là xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trên nền tảng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; giữ vai trò chính trong cung cấp điện cho nền kinh tế và đời sống của nhân dân, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ủy Tập đoàn đó là tập trung xây dựng Chiến lược phát triển Tập đoàn gắn với các Nghị quyết của Đảng. Việc hiện thực hóa các định hướng lớn, Đảng đặt cấp ủy và tập thể EVN trước những đòi hỏi cao nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng; cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy Tập đoàn EVN đã xác định 8 nội dung cụ thể, được dự thảo tại văn kiện trình Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, nhiệm kỳ mới, các cấp ủy tập trung xây dựng Chiến lược phát triển Tập đoàn gắn với các Nghị quyết của Đảng; bảo đảm sản xuất, vận hành hiệu quả, tối ưu hệ thống điện và thực hiện thị trường điện theo lộ trình đã được duyệt; đầu tư nguồn điện và hệ thống lưới điện truyền tải, phân phối đồng bộ phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Đồng thời, tiếp tục đổi mới công tác kinh doanh và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp hiện đại; bảo đảm tình hình tài chính của EVN lành mạnh, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại EVN và vốn của EVN đầu tư tại các doanh nghiệp khác.

Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học vào sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao năng lực khoa học công nghệ của Tập đoàn; tích cực thực thi chính sách bảo vệ môi trường; chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn; bảo đảm việc làm, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên; thực hiện tốt công tác truyền thông và quan hệ cộng đồng; thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội; thực thi văn hóa doanh nghiệp, giữ gìn và phát triển thương hiệu EVN.

Dương Cầm