Hỗ trợ mỗi làng nghề 200 triệu đồng để đánh giá tác động môi trường 

Xem với cỡ chữ
Theo Nghị quyết về một số chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề thành phố Hà Nội vừa được thông qua, Hà Nội sẽ có các chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề. Đặc biệt, các làng nghề làm thủ tục đề nghị công nhận “Làng nghề, Làng nghề truyền thống” và làng nghề đã được công nhận được thành phố hỗ trợ 200 triệu đồng/làng nghề để thực hiện việc đánh giá tác động môi trường.

Video New - Hoạt động của HĐND Hà Nội