Hội Nông dân các cấp đẩy mạnh công tác truyền thông bảo vệ môi trường 

Xem với cỡ chữ
Nhận thức rõ công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động là giải pháp quan trọng hàng đầu trong công tác bảo vệ môi trường nói chung và công tác quản lý chất thải rắn nói riêng, thời gian qua, hệ thống tổ chức của Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng đổi mới công tác truyền thông vận động làm cho hội viên, nông dân có nhận thức đầy đủ, có thái độ đúng đắn và hành vi tốt trong thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn.
Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường của các cấp hội nông dân nên trên đồng ruộng ở các làng quê đã tạo dựng nhiều sản phẩm "xanh, sạch, an toàn"
Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường của các cấp hội nông dân nên trên đồng ruộng ở các làng quê đã tạo dựng nhiều sản phẩm "xanh, sạch, an toàn"

Theo đó, các cấp của Hội Nông dân đã sử dụng đa dạng, sáng tạo các hình thức truyền thông như tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Xây dựng và vận động thực hiện các qui ước, hương ước của cộng đồng dân cư.

Từ năm 2012-2019, các cấp hội nông dân đã tổ chức trên 420.000 cuộc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho gần 20.000.000 lượt hội viên, nông dân. Đồng thời tổ chức 27.762 buổi trợ giúp pháp lý cho 971.694 lượt hội viên, nông dân về lĩnh vực bảo vệ môi trường. Chỉ đạo các cơ sở Hội tham gia giải quyết, hòa giải các khiếu kiện về địa điểm xây dựng bãi rác và nhà máy xử lý rác thải.

Các cấp của Hội Nông dân cũng đã có nhiều cách làm sáng tạo như biểu dương những gương điển hình tiên tiến và những mô hình hiệu quả, phản ánh kịp thời những bức xúc cần giải quyết về môi trường; trang bị những kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ vào quản lý chất thải cho nông dân. Hình thành ý thức trách nhiệm, tự  giác trong quản lý chất thải rắn ở nông thôn và đô thị.

Bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp, các cấp của Hội Nông dân đã tổ chức nhiều hoạt động để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao hiểu biết pháp luật về bảo vệ môi trường nói chung và quản lý chất thải nói riêng cho hội viên, nông dân để người dân hiểu quyền và nghĩa vụ của mình trong giữ gìn vệ sinh môi trường nơi ở và trên đồng ruộng, trong các làng nghề.

Các cấp của Hội Nông dân đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền, ngành tài nguyên và môi trường tổ chức mít tinh phát động phong trào thi đua yêu nước: “Hãy hành động vì môi truờng nông thôn xanh - sạch- đẹp”, “Chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học”, diễu hành, huy động lực lượng, ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải và chất thải ở nông thôn và trên đồng ruộng.

Các cấp Hội Nông dân đã kiên trì tuyên truyền vận động “nói cho dân hiểu, làm cho dân tin,  làm phải có chất lượng và hiệu quả” về bảo vệ môi truờng. Đưa nội dung quản lý chất thải rắn vào nội dung hội thi “Nhà Nông đua tài”; tổ chức các cuộc thi “Nông dân tìm hiểu kiến thức và pháp luật bảo vệ môi trường” theo hình thức sân khấu hoá với nội dung phong phú, đa dạng, phù hợp bản sắc văn hóa từng địa phương, giúp cho người dân dễ hiểu, dễ nhớ, tạo phong trào thi đua tìm hiểu pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường. Nhiều tổ chức cơ sở Hội đã phối hợp với các đoàn thể nhân dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị dịch vụ, các trường học...để thu gom rác thải ở cộng đồng dân cư và trên đồng ruộng; đưa nội dung quản lý chất thải rắn vào nội dung sinh hoạt chi hội, câu lạc bộ, diễn đàn, tham vấn, tư vấn, đối thoại.

Bảo Ngân