Bạc Liêu:

Hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu 

Xem với cỡ chữ

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 vừa làm việc với UBND tỉnh. Theo báo cáo, Bạc Liêu hiện có 35/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết giao thực hiện giai đoạn 2016 - 2020 là 10 xã. Tuy nhiên, còn thiếu vốn duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các công trình giao thông nông thôn; một số nơi còn tập trung nhiều nguồn lực cho tiêu chí hạ tầng mà hạn chế quan tâm đến các tiêu chí không cần nhiều vốn như: An ninh trật tự, vệ sinh cảnh quan môi trường, liên kết bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ phát triển ngành nghề truyền thống... Đoàn giám sát đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân về xây dựng nông thôn mới, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; UBND tỉnh, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới các cấp quyết tâm cao hơn, trong chỉ đạo cần quan tâm chất lượng tránh chạy theo thành tích. UBND các huyện, xã cần duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

NGỌC HIỀN