Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III 

Xem với cỡ chữ
Ngày 12.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành Phiên chính thức. Về dự Đại hội có 270 đại biểu chính thức, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và kết tinh trí tuệ của hơn 15.000 đảng viên tại 109 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội.

Nhiều đổi mới trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng

Khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội khóa II Trịnh Huy Thành khẳng định, Đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung, chương trình đề ra. Tại đây, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội khóa II trình bày Báo cáo Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Tạ Văn Được cho hay: Thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Khối đã thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư; các chương trình, chỉ thị, đề án của Thành ủy về phát triển KT-XH và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các DN trong Khối cơ bản giữ vững ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh; doanh thu, lợi nhuận, thu nhập bình quân người lao động (NLĐ) hằng năm đều tăng, đóng góp ngân sách TP đạt kết quả cao. Công tác xây dựng Đảng có chuyển biến tốt; tư tưởng cán bộ, đảng viên, NLĐ trong Khối luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác kiểm tra giám sát và lãnh đạo các đoàn thể chính trị cũng có bước chuyển biến tốt. Đạt được những kết quả nổi bật này do Đảng ủy Khối luôn lĩnh hội và tổ chức thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo chỉ đạo của Thành ủy, HĐND TP, UBND TP, các sở, ban, ngành TP...; cấp ủy, tập thể lãnh đạo đoàn kết, thống nhất; cán bộ đảng viên gương mẫu; đoàn viên, hội viên, NLĐ quyết tâm vượt mọi khó khăn, thách thức.

Trong đó, về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện hiệu quả Chương trình số 01-Tr/ĐUK “Đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các đơn vị trong Khối, thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Đảng ủy Khối đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo cho các DN giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của mình và ký kết hợp tác giữa các đơn vị trong khối. Trong nhiệm kỳ, đã có 400 hợp đồng liên kết với tổng giá trị trên 2.652 tỷ đồng; thực hiện 38 hợp đồng đào tạo, 2.100 hợp đồng dịch vụ KH-CN đạt giá trị 3.350 tỷ đồng…

Đặc biệt, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục được tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được triển khai thực hiện phù hợp thực tiễn DN, thu được hiệu quả tích cực; công tác xây dựng Đảng về tổ chức, cán bộ, đảng viên tiếp tục được Đảng ủy Khối lãnh đạo thực hiện đạt kết quả toàn diện; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được tăng cường, góp phần giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác. Đảng ủy Khối luôn quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để các đoàn thể chính trị-xã hội tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ Đảng được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá trong nhiệm kỳ.

Phát huy những kết quả đã đã được, giai đoạn 2020-2025, mục tiêu tổng quát được Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội đặt ra là nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng, đoàn kết, hợp tác, phát huy hiệu quả các nguồn lực; xây dựng Đảng bộ khối Doanh nghiệp Hà Nội trong sạch, vững mạnh, phát triển bền vững, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Về các chỉ tiêu chính đến năm 2025, phấn đấu hằng năm: Doanh thu tăng 7-8%, lợi nhuận sau thuế tăng 6-7%, thu nhập bình quân của NLĐ tăng 5-7%; 100% cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết nạp 400 đảng viên trở lên; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75% trở lên; Đảng bộ Khối được Thành ủy đánh giá xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

 

Thực sự là cầu nối giữa doanh nghiệp với Thành phố

Thay mặt Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trân trọng biểu dương, đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, CNVLĐ toàn Đảng bộ Khối đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định: Những kết quả đạt được của công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng, phát triển DN là nhân tố quyết định hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối trong thời gian qua, tạo tiền đề và động lực thúc đẩy Đảng bộ và các DN trong Khối phát triển toàn diện trong những năm tới. Với nỗ lực của Đảng bộ, các tổ chức đảng và cộng đồng DN trong Khối đã góp phần đưa kinh tế của Thủ đô tiếp tục đạt mức tăng trường khá, bình quân giai đoạn 2016-2020, tổng sản phẩm GRDP tăng 7,39%, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Mặc dù vậy, đồng chí lưu ý còn một số hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ qua, như Báo cáo Chính trị trình Đại hội và Báo cáo Kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã nghiêm túc chỉ ra, đó là: Công tác tư tưởng có lúc có nơi còn thiếu sắc bén, thiếu tính thuyết phục; công tác quy hoạch cán bộ ở một số TCCSĐ gặp khó khăn về nguồn quy hoạch; công tác kiểm tra, giám sát ở một số TCCSĐ chưa được thường xuyên… Vì vậy, đề nghị Đại hội tập trung thảo luận và đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả.

Trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 còn kéo dài; TP cùng với cả nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Tán thành với các mục tiêu, 12 nhóm chỉ tiêu, 3 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được Đảng bộ Khối đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, đồng chí cũng đề nghị: Về công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng bộ Khối cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nâng cao bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong suốt nhiệm kỳ.

"Trong đó, cần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Đảng trong DN; nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, với 3 tiêu chí mà Ban Chấp hành Đảng bộ đã đề ra; phát huy tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo, khơi dậy tính tích cực, chủ động, trách nhiệm và tận tụy trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của đội ngũ cán bộ, đảng viên, NLĐ trong DN; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, nhất là chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, gắn với giải quyết hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, DN... Đặc biệt, cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng chuyên trách tại cơ quan Đảng ủy Khối để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhất là sau khi hợp nhất" - đồng chí nêu rõ.

Về phối hợp lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng DN phát triển nhanh và bền vững, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị Đảng bộ Khối tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; chỉ đạo các TCCSĐ trong Khối thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm DN sản xuất kinh doanh có hiệu quả; cải thiện, nâng cao đời sống NLĐ. “Đảng uỷ Khối phải thực sự là cầu nối giữa các DN và TP, chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị với Thành uỷ, HĐND, UBND TP và các cấp có thẩm quyền liên quan để giải quyết, hoạch định chiến lược phát triển, tạo điều kiện thuận lợi về hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách phù hợp, thúc đẩy DN phát triển sản xuất kinh doanh nhằm khai thác và phát huy có hiệu quả các nguồn lực. Đồng thời, cần xây dựng mối quan hệ gắn kết, hợp tác cùng có lợi giữa các DN trong Khối tạo ra những bứt phá mới để phát triển kinh tế”- đồng chí lưu ý.

Cùng đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, Đảng bộ Khối quan tâm chăm lo phát triển DN bền vững. Trong đó, mỗi DN trong Khối cần chủ động, tích cực trong khai thác thế mạnh, tiềm năng sẵn có của Thủ đô, của từng DN và nâng cao năng lực theo hướng quản trị tiên tiến, hiện đại, có chiến lược kinh doanh linh hoạt, chuyên nghiệp, tích cực đổi mới công nghệ, áp dụng KHKT vào quản lý và sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm đi đôi với bảo vệ môi trường; từng bước chuyển đổi, phát triển DN số; tích cực xây dựng văn hóa DN... Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 hiện nay, các DN cần thực hiện tốt mục tiêu “kép” là vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển sản xuất kinh doanh, chú trọng các biện pháp bảo đảm an toàn cho NLĐ; chăm lo đào tạo nhân sự, phát huy sự sáng tạo thích ứng kịp thời với những khó khăn, thể hiện trách nhiệm với NLĐ, cộng đồng, Thủ đô, đất nước.

Bên cạnh đó, đồng chí lưu ý Đảng bộ Khối quan tâm củng cố, xây dựng, tạo điều kiện về tổ chức và hoạt động của các đoàn thể trong DN; đẩy mạnh phát triển tổ chức đoàn thể trong các các DN, nhất là ở những nơi chưa có tổ chức đoàn thể; tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên, CNVLĐ; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo các đoàn thể phát động các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong DN, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đoàn viên, NLĐ; không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công, khiếu kiện đông người; chú trọng giải quyết việc làm ổn định cho NLĐ và quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, CNVLĐ trong các DN, góp phần cùng TP đảm bảo an sinh xã hội. Ngoài ra, cần thường xuyên lãnh đạo thực hiện tốt các hoạt động xã hội, trước mắt chung tay cùng TP ủng hộ các trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm phục vụ cho phòng, chống đại dịch Covid-19.

“Với tinh thần đổi mới, đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, thế mạnh của Đảng bộ Khối cùng 109 TCCSĐ trực thuộc, Ban Thường vụ Thành ủy tin tưởng nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội sẽ tạo nên những bước chuyển biến tiến bộ mới, trong sạch, vững mạnh, phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự nghiệp CNH-HĐH Thủ đô và đất nước”- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh. 

PHI LONG