Khai mạc Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Hà Giang Khóa XVII