Lần đầu tiên diễn ra Hội nghị không chính thức Nghị sĩ trẻ AIPA