Lào Cai: Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia  

Xem với cỡ chữ
Văn phòng HĐND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001;8002. Theo đó, có 7 quy trình bắt buộc gồm: Quy trình kiểm soát tài liệu; quy trình kiểm soát hồ sơ; quy trình đánh giá nội bộ; kiểm soát sản phẩm không phù hợp; quy trình hành động khắc phục; quy trình hành động phòng ngừa; quy trình họp xem xét của lãnh đạo.

Có 4 quy trình nội bộ gồm: Quy trình tiếp nhận, xử lý văn bản đến và tiếp nhận và phát hành văn bản đi; quy trình tạm ứng và thanh toán kinh phí; quy trình xét thi đua khen thưởng; quy trình đánh giá xếp loại hoạt động hằng năm và cả nhiệm kỳ của đại biểu và Tổ đại biểu HĐND. Có 11 quy trình chuyên môn gồm: Quy trình xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hoạt động của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; quy trình xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giám sát của Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh; quy trình thẩm tra đối với tờ trình, báo cáo, đề án, dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh; quy trình thỏa thuận của Thường trực HĐND với UBND giữa hai kỳ họp; quy trình tham mưu, phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh; quy trình xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tham vấn ý kiến nhân dân đối với việc ban hành và thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh; quy trình xây dựng và tổ chức TXCT của đại biểu HĐND tỉnh; quy trình tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; quy trình theo dõi cập nhật thông tin hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực và các Ban HĐND tỉnh; quy trình tổ chức bồi dưỡng, tập huấn; quy trình đôn đốc, việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp.

HÀ THIỆP