Lào Cai: Lộ trình cụ thể và rõ trách nhiệm triển khai nhóm ý kiến phức tạp  

Xem với cỡ chữ

Trước và sau Kỳ họp thứ 10, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tại thành phố Lào Cai đã tổng hợp chuyển đến Thường trực HĐND tỉnh 55 ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua giám sát, nắm tình hình, đến nay UBND tỉnh đã tiếp thu, phân công các cơ quan, đơn vị giải quyết và trả lời đối với 55 ý kiến kiến nghị. Trong đó, số ý kiến đã được giải quyết xong 12, số ý kiến đang giải quyết 36, ý kiến chưa xem xét giải quyết được do chưa có nguồn lực là 3 ý kiến. Qua giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, Tổ đại biểu đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri cần có sự quan tâm hơn nữa để bảo đảm đầy đủ, rõ ràng; đối với các nhóm ý kiến có nội dung phức tạp cần nhiều thời gian, nguồn lực để thực hiện, nên có giải pháp, lộ trình kế hoạch đầu tư và phân công rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong triển khai thực hiện; tiếp tục rà soát và chỉ đạo các cấp, các ngành xem xét giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa được giải quyết xong từ các kỳ họp trước, tránh việc cử tri kiến nghị nhiều lần.

KIM THU