Mở rộng thực hiện sáng kiến REDD+ 

Xem với cỡ chữ
Sáng kiến giảm khí nhà kính do mất, suy thoái rừng; quản lý tài nguyên rừng bền vững; bảo tồn và nâng cao trữ lượng carbon rừng tại nước đang phát triển (REDD+) được triển khai từ tháng 11.2016 - 30.6.2020 với tổng kinh phí 5,7 triệu USD đã trở thành một trong những giải pháp quan trọng của Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris tại Việt Nam, nhằm giảm lượng khí CO2.

Chương trình giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải giai đoạn 2018 - 2025 vùng Bắc Trung bộ là chương trình REDD+ đầu tiên của Việt Nam thực hiện theo cách tiếp cận chi trả dựa vào kết quả giảm phát thải ở quy mô cấp vùng, được FCPF thông qua tại cuộc họp các nước thành viên lần thứ 17 tại Paris vào tháng 2.2018. Chương trình đã mở ra cơ hội tạo ra giá trị gia tăng của rừng, là động lực cho những nỗ lực bảo vệ, phát triển rừng nhằm giảm phát thải khí nhà kính, với người hưởng lợi là chủ rừng, công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, các cộng đồng được giao đất, giao rừng.

Ngoài ra, để hỗ trợ Việt Nam trong việc giảm khí thải nhà kính, Ngân hàng Thế giới đã ký kết thỏa thuận chi trả giảm phát thải với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, trong kỳ báo cáo một, với 3 triệu tín chỉ giảm phát thải, tương đương với 15 triệu USD đã được Ngân hàng Thế giới (WB) kiểm chứng và chi trả lần 1 năm 2020. Các hoạt động chi trả sẽ tiếp tục được thực hiện trong giai đoạn 2020 - 2025 với khoảng 7,3 triệu tín chỉ carbon, tương đương 36,5 triệu USD. Với nỗ lực của chính quyền các cấp và người dân khu vực Bắc Trung bộ, việc thực hiện thành công Chương trình sẽ là tiền đề mở rộng thực hiện REDD+ ra nhiều tỉnh, thành phố có rừng trên cả nước và thu hút các đối tác tài chính mới.

Việt Nam chủ trương bảo vệ nghiêm ngặt rừng tự nhiên, tập trung vào phát triển rừng trồng và sử dụng các giá trị nhiều mặt về môi trường của rừng, trong đó có dịch vụ giảm phát thải, hấp thụ carbon rừng. REDD+ là một sáng kiến quốc tế nhằm hỗ trợ tài chính và kỹ thuật cho các nước đang phát triển với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu thông qua các nỗ lực chống mất rừng, chống suy thoái rừng, bảo tồn trữ lượng carbon rừng, quản lý rừng bền vững, tăng cường trữ lượng carbon rừng. 

Lê Chi