Thực hiện giảm nghèo bền vững đến năm 2020

Nâng cao nhận thức tự vươn lên của người dân