NGHỊ QUYẾT Phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV 

Xem với cỡ chữ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;
Căn cứ Nghị quyết số 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/9/2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc phê chuẩn Bảng lương chức vụ, Bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước, Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát;
Căn cứ Công văn số 12494-CV/VPTW ngày 08/7/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Ban Bí thư về nhân sự Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV;
Căn cứ đề nghị của Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách tại Tờ trình số 2074/TTr-UBTCNS14 ngày 16/7/2020; 
Xét đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 464/TTr-BCTĐB ngày 20/7/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn ông Hoàng Quang Hàm, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 01/8/2020.

Điều 2. Trong thời gian giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, ông Hoàng Quang Hàm được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,30.

Điều 3. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và ông Hoàng Quang Hàm theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI 
CHỦ TỊCH 

(đã ký)

Nguyễn Thị Kim Ngân