NGHỊ QUYẾT<br>Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019  

Xem với cỡ chữ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13;
Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Pháp luật tại Báo cáo số 2681/BC-UBPL14 ngày 17 tháng 10 năm 2019 về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 

1. Tách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp thành 02 dự án là Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) (trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8 và thông qua tại kỳ họp thứ 9);

2. Bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 dự án luật, dự thảo nghị quyết sau đây:

a) Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo trình tự xem xét, thông qua tại một kỳ họp);

b) Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội (trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 8 theo trình tự xem xét, thông qua tại một kỳ họp).

Điều 2. Phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án luật, dự thảo nghị quyết

Phân công cơ quan trình, cơ quan thẩm tra, cơ quan tham gia thẩm tra các dự án luật, dự thảo nghị quyết được điều chỉnh, bổ sung trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 như sau:
 STT

Tên dự án 

Cơ quan trình 

Cơ quan chủ trì thẩm tra 

Cơ quan tham gia thẩm tra 

 1.

 Luật Đầu tư (sửa đổi)  Chính phủ  Ủy ban Kinh tế  HĐDT, các Ủy ban

 2.

 Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)  Chính phủ  Ủy ban Kinh tế  HĐDT, các Ủy ban

 3.

 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng
 vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
 Chính phủ  Ủy ban Quốc phòng
 và An ninh
Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Pháp luật

 4.

 Nghị quyết của Quốc hội về  thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của thành phố Hà Nội  Chính phủ  Ủy ban Pháp luật  HĐDT, các Ủy ban


Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH
      (Đã ký)

Nguyễn Thị Kim Ngân