NGHỊ QUYẾT<br>Về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Nguyễn Doãn Anh 

Xem với cỡ chữ

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Căn cứ Điều 74 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;
Căn cứ các Điều 38, Điều 54 Luật Tổ chức Quốc hội 2014;
Căn cứ Điều 35 Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 02/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh giữ chức vụ Tư lệnh Quân khu 4;
Xét đơn xin chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội của ông Nguyễn Doãn Anh và đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 270/TTr-BCTĐB ngày 09/4/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Nguyễn Doãn Anh chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Đoàn đại biểu Quốc hội, Ban thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, tỉnh Nghệ An và ông Nguyễn Doãn Anh theo trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

Nguyễn Thị Kim Ngân