Phấn đấu kim ngạch xuất khẩu đạt 340 tỷ USD vào năm 2025 

Xem với cỡ chữ
Bộ Công thương vừa xây dựng báo cáo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021-2025 đối với ngành công thương với nhiều mục tiêu và giải pháp đồng bộ cụ thể.

Theo Bộ Công thương, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội ngành công thương trong giai đoạn 2016-2020 có sự tăng trưởng kinh tế đạt khá cao. Trong đó, về nâng cao chất lượng tăng trưởng, sản xuất công nghiệp liên tục được mở rộng và tăng cao vào những năm cuối kỳ Kế hoạch với chỉ số IIP (chỉ số sản xuất công nghiệp) của toàn ngành công nghiệp trong thời kỳ Kế hoạch 2016-2020 ước tăng 8,1%, cao hơn giai đoạn 2011-2015 (7,3%); Giá trị gia tăng của ngành công nghiệp (theo giá so sánh 2010) tăng từ 867,64 nghìn tỷ đồng vào năm 2015 lên 1.108,16 nghìn tỷ đồng vào năm 2019. Cơ cấu các ngành công nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực. Tỷ trọng công nghiệp trong GDP tăng liên tục và đạt 34,5% vào năm 2019 và ước đạt 33,8% năm 2020, cao hơn nhiều so với mục tiêu kế hoạch là 30-35%.

Về phát triển công nghiệp trong giai đoạn  5 năm 2021-2025, Bộ Công thương xác định, phấn đấu đạt tỷ trọng công nghiệp trong GDP vào năm 2025 đạt trên 35%. Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên 7,5%/năm, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt bình quân trên 10%/năm. Hình thành thí điểm được một số cụm liên kết ngành công nghiệp chuyên môn hóa trong một số ngành công nghiệp như dệt may, da dày, điện tử, chế biến thực phẩm.

Về phát triển xuất nhập khẩu: Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa đạt bình quân từ 5%/năm, kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 340 tỷ USD vào năm 2025; tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp trong nước tăng 5%. Trong đó, xuất khẩu sang khu vực thị trường châu Âu, châu Mỹ tăng trưởng trung bình từ 7-10%/năm.

Tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa bình quân giai đoạn 2021-2025 tăng 4,9%/năm; kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 330 tỷ USD vào năm 2025; tốc độ tăng trưởng nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp trong nước tăng 6%.

Về phát triển thương mại trong nước: Giá trị tăng thêm của lĩnh vực thương mại trong nước đóng góp khoảng 13,5% vào GDP vào năm 2025. Tốc độ tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2021 - 2025 của tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (chưa loại trừ yếu tố giá) phấn đấu đạt khoảng 9 - 9,5%/năm. Tỷ trọng tổng mức bán lẻ hàng hoá theo loại hình thương mại hiện đại đến năm 2025 đạt khoảng 35 - 40%.

Phấn đấu đạt trên 45% số doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia thương mại điện tử. Phát triển đa dạng các loại hình và phương thức kinh doanh thương mại hiện đại như: Sở giao dịch hàng hoá, trung tâm đấu giá, nhượng quyền thương mại.

Để đạt được mục tiêu, Bộ Công thương đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với nhiều giải pháp như đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Xây dựng kết cấu hạ tầng động bộ. Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế. Đồng thời, nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ.

Minh Hương