Thực hiện giảm nghèo bền vững đến năm 2020

Quan tâm đến sinh kế cho người nghèo