Quảng Nam: Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn chương trình nông thôn mới  

Xem với cỡ chữ
Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh đã làm việc với Sở KH – ĐT về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến nay. Theo báo cáo, từ năm 2010 đến nay, toàn tỉnh đã huy động được gần 28.150 tỷ đồng đầu tư cho Chương trình NTM. Đến nay, đã có hơn 2.500 công trình, dự án được đầu tư trực tiếp. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân các nguồn vốn của Chương trình NTM hằng năm còn chậm, tính đến ngày 1.9.2019, tỷ lệ giải ngân vốn chỉ đạt 34,9% kế hoạch. Đoàn giám sát đề nghị Sở KH - ĐT tăng cường giám sát chất lượng công trình, thanh tra, kiểm tra việc đấu thầu, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn; đồng thời, sớm tham mưu, đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh, sửa đổi Nghị quyết 124/2014/NQ-HĐND ngày 11.7.2014 về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 113/2008/NQ-HĐND ngày 30.7.2008 về “đổi mới, phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh Quảng Nam giai đoạn từ nay đến năm 2015”; Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 07.12.2017 về quy định chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn.