Quảng Ngãi: Đồng bộ các biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội 

Xem với cỡ chữ
Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã làm việc với UBND huyện Sơn Tịnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội giai đoạn 2018 - 2020. Giai đoạn 2018 - 2020, chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật được nâng lên; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, an ninh trật tự bảo đảm... Tuy nhiên, công tác nắm tình hình, phân tích và dự báo có lúc chưa kịp thời; tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội còn diễn biến phức tạp; một số mô hình phòng, chống tội phạm hoạt động còn tự phát, không hiệu quả… Nhận định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn huyện còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ diễn biến phức tạp, Ban đề nghị UBND huyện tiếp tục quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc việc khắc phục tồn tại hạn chế, kịp thời giải quyết những khó khắn, vướng mắc; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
HẠNH HUYỀN