Quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành kế hoạch và đầu tư 

Xem với cỡ chữ
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng dự thảo Thông tư quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành kế hoạch và đầu tư.

Dự thảo nêu rõ về tiêu chuẩn và yêu cầu đối với người làm công tác liên quan trực tiếp đến bí mật nhà nước như sau: Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm; có đủ tiêu chuẩn chính trị, có kiến thức pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực để hoàn thành nhiệm vụ được giao và phải cam kết bảo vệ bí mật nhà nước bằng văn bản; có văn bản cam kết nộp cho bộ phận bảo mật của cơ quan…

Về việc sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước, dự thảo quy định: Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ “Tuyệt mật”; người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ “Tối mật”, “Mật”. Việc cá nhân mang tài liệu mật ra ngoài cơ quan ở phạm vi trong nước do thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý tài liệu mật quyết định.

 Việc cá nhân mang tài liệu mật ra nước ngoài do thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ đề nghị, trình Bộ trưởng (hoặc người được Bộ trưởng ủy quyền), Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt. Văn bản đề nghị phải nêu rõ tên, chức vụ người mang tài liệu mật ra nước ngoài, số lượng, nội dung tài liệu mật sẽ mang đi, phạm vi, mục đích sử dụng.

Dự thảo cũng quy định các hành vi bị nghiêm cấm như: Thu thập, làm lộ, phát tán, làm mất, chiếm đoạt, mua bán, trao đổi, lưu giữ, sử dụng, tiêu hủy trái phép tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trong ngành kế hoạch và đầu tư; Cung cấp cho cơ quan báo chí, xuất bản, các cơ quan đại chúng trong nước cũng như nước ngoài các tài liệu mật trong ngành kế hoạch và đầu tư khi không được phép của người có thẩm quyền...

N. Minh