Rất cần có kỹ năng và kiến thức sâu về lĩnh vực giám sát 

Xem với cỡ chữ
Giám sát là hoạt động phức tạp, đòi hỏi người thực hiện phải quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách của Đảng, nắm vững luật pháp của Nhà nước và tình hình, nhiệm vụ của địa phương; mặt khác phải có kỹ năng tổng hợp, phân tích vấn đề, có kiến thức sâu về lĩnh vực giám sát.

Trên cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết HĐND ban hành là căn cứ pháp lý để các cơ quan Nhà nước tổ chức thực hiện. Để khẳng định tính khả thi của các quyết sách trong thực tiễn và việc chấp hành của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, công dân, hoạt động giám sát đóng vai trò hết sức quan trọng. Giám sát của HĐND chính là việc xem xét, theo dõi việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật của cơ quan, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và công dân. Qua xem xét thực tế, HĐND kịp thời đề xuất, kiến nghị để tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trong áp dụng văn bản của Nhà nước; đồng thời nhận định xác đáng về những việc làm được, những vấn đề còn tồn tại trong hoạt động của các cơ quan, điều chỉnh những bất cập, hạn chế của nghị quyết; phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật, trên cơ sở đó có biện pháp xử lý kịp thời và yêu cầu khắc phục hậu quả.

Để xây chương trình giám sát hàng năm, Thường trực HĐND phân công các ban và Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh rà soát, lựa chọn nội dung cần giám sát. Tùy thuộc vào tình hình thực tiễn của tỉnh, thông qua các kiến nghị của cử tri, ý kiến đại biểu, Thường trực HĐND tỉnh lựa chọn nội dung trọng tâm, bức xúc để giám sát. Yêu cầu đặt ra là không dàn trải, chạy theo số lượng mà chú trọng đến chất lượng và hiệu quả qua giám sát; ngoài ra có thể tiến hành giám sát, khảo sát một số lĩnh vực khi thấy cần thiết để HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Trên cơ sở chương trình giám sát đã đề ra, Thường trực HĐND tỉnh chú trọng điều hòa, phối hợp và phân công các ban HĐND giám sát các chuyên đề, tránh chồng chéo, không gây phiền hà cho các cơ quan chịu sự giám sát; chỉ đạo Văn phòng cập nhật, nắm bắt thông tin về cơ sở pháp lý và thực tiễn thông qua các hoạt động khảo sát, tiếp xúc cử tri, đơn thư phản ánh của công dân để lựa chọn đơn vị giám sát trực tiếp và đơn vị giám sát gián tiếp thông qua báo cáo.

Kế hoạch giám sát của Thường trực và các ban HĐND thường được ban hành sớm cùng với đề cương chi tiết gửi đến cơ quan chịu sự giám sát để có sự chuẩn bị; gửi trước các tài liệu về cơ sở pháp lý và văn bản liên quan đến các thành viên đoàn giám sát để có thời gian nghiên cứu. Đoàn giám sát của Thường trực HĐND luôn có lãnh đạo các ban HĐND và lãnh đạo Văn phòng tham gia, có sự phối hợp chặt chẽ với Thường trực ủy ban MTTQ tỉnh và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, Thường trực HĐND các huyện nơi giám sát và đại biểu HĐND nơi ứng cử, các cơ quan thông tin đại chúng.

Khi thực hiện quyền giám sát, các thành viên Đoàn giám sát luôn có thái độ cởi mở, dân chủ, nhìn nhận vấn đề thấu đáo, khách quan để cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong thực tiễn; xem xét kỹ công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh và ngành liên quan thông qua việc ban hành các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan chịu sự giám sát, Đoàn có sự kiểm nghiệm thông qua xem xét việc thực hiện các chế độ chính sách, nghị quyết của HĐND tỉnh đến các cấp, các ngành và người dân; đổi mới phương thức giám sát thông qua việc kiểm tra thực tế để giảm thời lượng nghe lãnh đạo các cơ quan báo cáo chung và tăng thời lượng kiểm tra thực tế tại địa phương. Trên cơ sở đó Đoàn giám sát so sánh, đối chiếu giữa báo cáo của lãnh đạo đơn vị với kết quả kiểm tra thực tế để rút ra những nhận định khách quan, kết luận cụ thể về vấn đề giám sát.

Báo cáo giám sát cần ngắn gọn, súc tích, đánh giá rõ ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị phải cụ thể, rõ ràng để cơ quan cấp trên xem xét và các cơ quan chịu sự giám sát dễ tiếp thu và chỉ đạo, thực hiện. Sau các đợt giám sát, Thường trực, các ban HĐND tỉnh thường xuyên theo dõi việc thực hiện các kết luận, kiến nghị qua giám sát để kịp thời có ý kiến với UBND tỉnh và ngành liên quan khắc phục những sai sót, hạn chế. Gần đây, tại mỗi kỳ họp HĐND tỉnh, Thường trực HĐND đều yêu cầu UBND tỉnh và ngành chức năng báo cáo kết quả thực hiện các kết luận, kiến nghị qua giám sát để HĐND xem xét, tiếp tục đôn đốc thực hiện.

Giám sát là hoạt động phức tạp, đòi hỏi người thực hiện phải quán triệt sâu sắc đường lối, chính sách của Đảng, nắm vững luật pháp của Nhà nước và tình hình, nhiệm vụ của địa phương. Mặt khác phải có khả năng tổng hợp, phân tích vấn đề, có kiến thức sâu về lĩnh vực giám sát. Muốn giám sát có hiệu quả, chủ thể tiến hành hoạt động phải là người có kinh nghiệm thực tế.

Việc thu thập thông tin của đại biểu và Văn phòng giúp việc có ý nghĩa như một công cụ trợ giúp cho việc thực hiện chức năng giám sát của HĐND. Các phương tiện thông tin đại chúng đã góp phần quan trọng phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật. Từ những thông tin thu thập được thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, HĐND nắm được những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong đời sống xã hội, qua đó có biện pháp xử lý. Ngược lại, mỗi khi HĐND đưa ra những quyết định của mình trong hoạt động giám sát, sự trợ giúp của các phương tiện thông tin đại chúng sẽ tạo ra áp lực nhất định đối với cơ quan bị giám sát.

Giám sát việc thực hiện chủ trương, chế độ chính sách phải luôn gắn với giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ KT-XH của tỉnh và việc chấp hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức. Không nên cho rằng việc giám sát đã hoàn thành khi có quyết định xử lý hoặc báo cáo kết quả thực hiện, mà cần có sự kiểm tra kỹ đối với báo cáo đó. Với những vi phạm có tính chất và mức độ nghiêm trọng, gây hậu quả xấu HĐND phải tái kiểm tra và thường xuyên giám sát việc thực hiện.

Để các cuộc giám sát mang lại hiệu quả thiết thực, Thường trực HĐND cần theo dõi, cho ý kiến về kế hoạch làm việc của từng ban và điều hòa, phối hợp hoạt động giữa các ban, thường xuyên tổ chức giao ban với các ban HĐND để nắm bắt thông tin kết quả giám sát, xem xét và bàn biện pháp xử lý các vấn đề phát hiện qua giám sát hoặc kiến nghị, yêu cầu các cơ quan thẩm quyền kịp thời giải quyết những vấn đề được phát hiện. Mặt khác, việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ có năng lực thực sự vào các vị trí lãnh đạo các ban HĐND cũng là điều kiện quan trọng quyết định hiệu quả hoạt động giám sát của cơ quan dân cử địa phương.

Lê Văn Tuấn
Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Kon Tum