Nhịp cầu

Sớm triển khai chính sách phát triển nông nghiệp 

Xem với cỡ chữ
Để bảo đảm nguồn thu nhập cho người dân, cử tri thôn An Ngoại, xã Tiên Hiệp, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành cơ chế, chính sách cho các doanh nghiệp thuê mặt bằng đất nông nghiệp và thu hút nguồn nhân lực của địa phương. Bên cạnh đó, có cơ chế hỗ trợ về máy móc, kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nội đồng phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp.

Sau khi nhận được ý kiến, kiến nghị của cử tri, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN - PTNT) tỉnh Hà Nam đã làm việc với UBND xã Tiên Hiệp để khảo sát thực tế, làm rõ nguyện vọng của cử tri. Về cơ chế thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, Sở NN - PTNT cho biết, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1707/QĐ-UBND ngày 26.10.2016 về phê duyệt đề án khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hà Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó, đã nêu rõ cơ chế, chính sách thu hút đầu tư vào phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh như: Hỗ trợ lập quy hoạch 1/2000; hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng đường giao thông, thủy lợi, điện, thông tin liên lạc đến chân hàng rào. Để tạo điều kiện cho các hộ dân phát triển nông nghiệp sạch làm vệ tinh liên kết chuỗi, UBND tỉnh cũng đã ban hành Kế hoạch số 1381/KH-UBND ngày 29.5.2018. Trong đó, quy định mức hỗ trợ làm nhà kính, nhà lưới, nhà sơ chế; cơ giới hóa, tem nhãn sản phẩm, đào tạo, tập huấn... Vì vậy, đề nghị UBND thành phố Phủ Lý và UBND xã Tiên Hiệp tổ chức tuyên truyền để nhân dân biết các chính sách hỗ trợ của tỉnh và phối hợp với Sở NN - PTNT kêu gọi các doanh nghiệp vào thuê đất để đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố nói chung và xã Tiên Hiệp nói riêng.

Về kiến nghị hỗ trợ máy móc, kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nội đồng, UBND tỉnh Hà Nam cũng đã ban hành một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tại Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24.5.2011 của UBND tỉnh và các Quyết định điều chỉnh bổ sung quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư các xã xây dựng nông thôn mới như: Cơ chế hỗ trợ máy nông nghiệp và kiên cố hóa kênh mương để phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp, đến nay các cơ chế này vẫn đang tiếp tục thực hiện. Riêng đối với cơ chế hỗ trợ đường giao thông nội đồng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, thực hiện theo Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 24.5.2011 và các Quyết định điều chỉnh bổ sung thực hiện đến hết ngày 30.6.2017. Do đó, căn cứ vào điều kiện cụ thể của địa phương và nguồn kinh phí đầu tư, đề nghị UBND xã Tiên Hiệp lựa chọn những hạng mục cấp thiết để đề nghị với UBND thành phố Phủ Lý xem xét giải quyết.

Cùng với những kiến nghị trên, cử tri trên địa bàn thành phố Phủ Lý và huyện Duy Tiên cũng đề nghị tỉnh sớm có cơ chế cho chuyển đổi diện tích đất vùng trũng, đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình 1 vụ cấy, 1 vụ cá hoặc trồng cây khác để phát huy hiệu quả. Về nội dung này, Sở NN - PTNT đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1876/KH-UBND ngày 28.6.2019 về việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025. Hiện nay, Sở NN - PTNT đang phối hợp với các địa phương triển khai kế hoạch trên.

Như vậy, có thể thấy các cơ chế, chính sách hỗ trợ trong phát triển nông nghiệp đã được UBND tỉnh Hà Nam ban hành cơ bản đầy đủ. Song, việc triển khai thực hiện các chính sách này ở các địa phương lại chưa đạt hiệu quả, một bộ phận không nhỏ người dân và doanh nghiệp chưa được tiếp cận và thụ hưởng. Do đó, người dân mong UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt hơn nữa để Sở NN - PTNT cùng với chính quyền địa phương có biện pháp triển khai các chính sách, bảo đảm lợi ích cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

ĐÀO CẢNH