Góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Tăng cường chất lượng, hiệu lực để giảm số lượng 

Xem với cỡ chữ
Tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương (HĐND và UBND các cấp) trong tình hình mới cần xem xét thực hiện theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu lực và hiệu quả. Theo đó, nên thực hiện đồng bộ 3 giảm, 3 tăng: Giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp; giảm số đại biểu HĐND làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước và giảm số lượng cấp phó các chức danh HĐND (Phó Chủ tịch, Phó Trưởng ban). Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; tăng cường đại biểu hoạt động chuyên trách và tăng cường thường vụ, cấp ủy chuyên trách các chức danh HĐND (Phó Chủ tịch, Trưởng ban).

Tỉnh Ninh Thuận, ngay từ cuối nhiệm kỳ 2011 -2016 đã tổng kết, chuẩn bị và ban hành nghị quyết số 15-NQ/TU tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. HĐND tỉnh đến nay có 1 Phó Chủ tịch, mỗi Ban có 1 Trưởng ban và 1 Phó Trưởng ban đều hoạt động chuyên trách. Cùng với đó là việc thường xuyên tăng cường sự lãnh đạo cấp ủy Đảng và tăng cường vai trò, trách nhiệm của đại biểu chuyên trách thời gian qua đã đạt kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp.

Theo hướng giảm số lượng đại biểu HĐND các cấp thì phải xem xét tăng cường chất lượng đại biểu để bảo đảm tính đại diện quyền lực nhà nước ở địa phương. Với số lượng đại biểu ít hơn thì việc lựa chọn cơ cấu đại biểu bảo đảm đại diện vùng miền, lãnh thổ, thành phần, dân tộc, tôn giáo, nam nữ, đạo đức tâm huyết, kiến thức các lĩnh vực, năng lực, trách nhiệm… tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy để xem xét chuẩn bị kỹ hơn và sớm hơn.

Giảm số đại biểu trong các cơ quan hành chính Nhà nước thì phải tăng cường chất lượng đại biểu có kiến thức, chuyên môn, hiểu biết, đã kinh qua công tác các lĩnh vực quản lý hành chính nhà nước. Hoạt động của HĐND là khảo sát, giám sát, chất vấn để quyết định chủ trương, chính sách, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội địa phương, bảo đảm các đại biểu phải có kiến thức, chuyên môn, kỹ năng của các lĩnh vực kinh tế - xã hội… Cần tăng cường sự lãnh đạo Cấp ủy đảng để lựa chọn, chuẩn bị và tăng cường hoạt động chuyên trách để đại biểu có điều kiện được đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu, khảo sát sâu, kỹ các vấn đề bảo đảm quyền lực thực chất.

Giảm cấp Phó các chức danh của HĐND thì phải xem xét tăng cường đại biểu hoạt động chuyên trách và vai trò cấp ủy để bảo đảm lãnh đạo trực tiếp trong tổ chức hoạt động của các chức danh HĐND các cấp. Hoạt động của HĐND mang tính quyền lực nhà nước theo quy định của Luật; mang tính đại diện, tập thể thông qua phiên họp, kỳ họp; bảo đảm sâu sát thực tế, dân chủ, minh bạch, khả thi và kịp thời giải quyết nhiệm vụ trong tình hình hiện nay... thì việc tăng cường vai trò cấp ủy (thường vụ, cấp ủy); tăng cường đại biểu hoạt động chuyên trách (quy định “cứng”) đối với các chức danh Phó Chủ tịch, Trưởng ban, Phó Trưởng ban là cần thiết.

Trần Minh Lực
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận