Thái Nguyên tăng cường giải pháp thu hút FDI và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công 

Xem với cỡ chữ
Bước vào giai đoạn nước rút hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, Tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra các giải pháp nhằm tập trung đẩy mạnh thu hút FDI, khẩn trương giao vốn và giải ngân vốn đầu tư công trong giai đoạn 6 tháng cuối năm.

Đẩy mạnh thu hút FDI

Tính từ đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã có 9 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn đăng ký là 29.4 triệu USD, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 5 dự án và vốn đăng ký tăng 78,2%. Điều chỉnh tăng vốn 3 lượt, tổng số vốn đăng ký thêm là 13,5 triệu USD. Lũy kế đến nay, trên địa bàn tỉnh có 154 dự án FDI, trong đó có 118 dự án trong các khu công nghiệp còn hiệu lực với tổng số vốn đăng ký là 8.242,5 triệu USD.

Nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư nước ngoài FDI vào tỉnh Thái Nguyên trong những tháng cuối năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu cho UBND tỉnh Thái Nguyên một số giải pháp cụ thể như sau:

Lập và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 27.4.2020 của Chính phủ và Kế hoạch số 157-KH-TU, ngày 20.8.2019 của Tỉnh ủy Thái Nguyên thực hiện Nghị quyết số 50-NQ-TW ngày 20.8.2019 của Bộ chính trị khóa XII về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2020

Tập trung cải cách hành chính theo hướng minh bạch thông tin, quy trình xử lý công việc của các cơ quan trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường và đối tác đầu tư; xây dựng tài liệu, cơ sở dữ liệu phục vụ xúc tiến đầu tư. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách đầu tư.

Rà soát quy hoạch phát triển các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh, phân tích, đánh giá và đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quy hoạch các KCN, CCN theo hướng đưa vào những CCN, KCN có lợi thế so sánh và đưa ra khỏi quy hoạch những KCN, CCN có lợi thế thấp, không có khả năng thu hút đầu tư.

Chủ động nắm bắt những khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư nhằm kịp thời giải quyết khó khăn, vương mắc của các nhà đầu tư, tạo lập và củng cố lòng tin của các nhà đầu tư đã và đang thực hiện dự án đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên.

Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Nhằm thúc đẩy giao vốn và giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời điều chỉnh, điều chuyển vốn đầu tư công cho các công trình, dự án có khả năng giải ngân và bảo đảm hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân năm 2020. UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27.4.2020 và công văn số 2110/UBND-TH ngày 9.6.2020 về một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, trong đó:

Chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công với yêu cầu tất cả các dự án đầu tư đến 30.9.2020 phải bảo đảm giải ngân trên 60% kế hoạch vốn đầu tư năm 2020, đối với các dự án giải ngân thấp hơn 60% kế hoạch vốn sẽ phải điều chuyển cho các dự án, công trình quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng giải ngân nhanh, các dự án đã phê duyệt quyết toán để không làm phát sinh nợ đọng theo quy định của Luật Đầu tư công.

Đưa tiêu chí giải ngân kế hoạch vốn là tiêu chí hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu đơn vị, địa phương và chủ đầu tư dự án trong năm; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, gây cản trở làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.

Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn làm cơ sở điều chỉnh bổ sung vốn năm 2020 cho các dự án công trình đã hoàn thành, phê duyệt quyết toán còn thiếu vốn để tránh phát sinh nợ đọng, các dự án, công trình cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện còn thiếu vốn thực hiện năm 2020Đẩy nhanh các thủ tục đầu tư, giải ngân vốn đầu tư, bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án.

Quang Tuấn