Quảng Ninh hướng đến tổ chức thành công Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Khóa XIII

Tạo chuyển biến rõ nét trong chỉ đạo, điều hành 

Xem với cỡ chữ
Với phương châm xuyên suốt là lựa chọn đúng và trúng, đi đến cùng vấn đề kiến nghị, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Quảng Ninh thời gian qua không chỉ góp phần đưa các nghị quyết của HĐND tỉnh vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, mà còn củng cố vững chắc niềm tin của cử tri, nhân dân đối với hoạt động của cơ quan dân cử địa phương.

Vào cuộc tích cực

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND, ngay từ đầu năm 2019, HĐND tỉnh đã chú trọng xây dựng, triển khai chương trình giám sát, khảo sát, tập trung vào những vấn đề đông đảo cử tri, nhân dân quan tâm. Các Ban của HĐND tỉnh không ngừng đổi mới, tập trung hướng đến cơ sở để nắm chắc, nắm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương.

Phương thức giám sát được đổi mới theo hướng vừa giám sát qua báo cáo, vừa kết hợp với khảo sát đột xuất, làm việc trực tiếp với các địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Với những định hướng xuyên suốt ấy, hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực và các Ban của HĐND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có nhiều đổi mới, đem lại hiệu quả thiết thực.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh, thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2019 của tỉnh và Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 13.7.2018 về Chương trình giám sát năm 2019 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo, phân công, điều hòa hoàn thành 2 cuộc giám sát chuyên đề và 11 cuộc giám sát, khảo sát trực tiếp, thường xuyên, không báo trước. Đồng thời, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã rà soát và thống nhất với ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo Tỉnh ủy điều chỉnh, thay thế cuộc giám sát chuyên đề “về việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2015 - 2018” bằng nội dung “giám sát công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh”. “Điều này nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về rà soát các hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra của tỉnh năm 2019 bảo đảm không chồng chéo”, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho hay.


Đoàn công tác của HĐND tỉnh kiểm tra việc chuẩn bị đầu tư đối với Dự án hoàn thiện hạ tầng khu dân cư Km3, phường Hải Yên, TP Móng Cái 
Ảnh: Hữu Việt

Tạo chuyển biến rõ nét

Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng cùng cách triển khai khoa học, hợp lý, sau giám sát, khảo sát, nhiều kiến nghị, đề xuất của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh đã được các địa phương, cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết. Qua đó, góp phần khắc phục nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực.

Điển hình như: Sau giám sát tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về bố trí nguồn lực đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, Thường trực HĐND tỉnh đã kịp thời báo cáo Thường trực Tỉnh ủy ban hành thông báo Kết luận số 1358-TB/TU. Trong đó, giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo xác định rõ những khó khăn, tồn tại, nguyên nhân ở từng địa phương; đề xuất giải pháp phù hợp; có kế hoạch cụ thể cho từng giải pháp để bảo đảm hoàn thành mục tiêu đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn trong năm 2019.

Hay như, qua khảo sát tình hình triển khai thực hiện thu phí, lệ phí quy định tại Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND ngày 7.7.2017, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong công tác QLNN về thu phí, lệ phí. Đồng thời, kiến nghị, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo rà soát, kiểm tra tổng thể tình hình chấp hành các quy định pháp luật vê thu phí, lệ phí; tăng cường kỷ luật kỷ cương tài chính trong công tác đấu giá, đấu thầu thu phí tại các địa phương và công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra...

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, thời gian tới, HĐND tỉnh sẽ tập trung nâng cao vai trò của đại biểu. HĐND thường xuyên quan tâm, khuyến khích đại biểu nghiên cứu luật, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan để có những kết luận, kiến nghị đúng, chính xác về vấn đề giám sát trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh luôn chú trọng theo dõi, đôn đốc việc xử lý kiến nghị sau giám sát. Ngoài báo cáo kết quả giám sát trình kỳ họp, những nội dung do Thường trực, các Ban HĐND tỉnh giám sát báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xem xét, giao trách nhiệm cụ thể cho UBND tỉnh, các ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp liên quan. Các kiến nghị qua giám sát chuyên đề của các Ban HĐND tỉnh cũng được lồng ghép, chuyển tải vào các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, làm cơ sở để theo dõi việc tiếp thu, thực hiện của đối tượng chịu sự giám sát.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trịnh Thị Minh Thanh cho biết, nhiệm vụ quan trọng nhất là từ nay đến cuối năm của HĐND tỉnh là sẽ hoàn thành tốt 2 cuộc giám sát chuyên đề về công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn (thực hiện trong quý III.2019); hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non công lập và ngoài công lập trên địa bàn (thực hiện trong quý IV.2019). Cùng với đó, chú trọng các hoạt động giám sát, khảo sát thường xuyên, đột xuất trên cơ sở lựa chọn những nội dung cần thiết phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung; tăng cường rà soát, đôn đốc việc triển khai các nghị quyết HĐND tỉnh và các kiến nghị sau giám sát, khảo sát; giám sát thường xuyên, không báo trước về công tác giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân.

TUẤN NGUYÊN