Huyện Tuần Giáo

Tập trung phát triển sản xuất 

Xem với cỡ chữ
Tuần Giáo là huyện miền núi - cửa ngõ phía Nam của tỉnh Điện Biên, địa phương có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Năm 2019, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là diễn biến thời tiết phức tạp ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, tuy nhiên thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong năm, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Tuần Giáo đã vượt lên khó khăn, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được giao. Để có những thông tin rõ hơn về phát triển kinh tế - xã hội huyện Tuần Giáo, Báo Đại biểu Nhân dân đã có cuộc trao đổi với ông VŨ VĂN ĐỨC - Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo.

- Xin ông cho biết những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2018?

- 2018 là năm khởi sắc của huyện, tình hình điều kiện thời tiết khí hậu tương đối thuận lợi đầu năm có ảnh hưởng một chút rét đậm rét hại, có ảnh hưởng, so với các năm trước vẫn thuận hơn cho việc phát triển kinh tế, sản xuất, cun thể trên các lĩnh vực các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đều vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ 22. Kinh tế phát triển, cuộc sống người dân trên địa bàn huyện Tuần Giáo ngày càng ổn định hơn, các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo được triển khai, thực hiện đạt kết quả tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ nét. Đến hết năm 2018 huyện Tuần Giáo đã có 1 xã cơ bản hoàn thành các tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới.


Huyện Tuần Giáo

Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2018 giảm xuống còn 44,17%, giảm 4,75% so với năm 2017. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hoá - xã hội tiếp tục được quan tâm chú trọng; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đạt nhiều kết quả. Đến nay, toàn huyện có 56,8% hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 33% thôn, bản, khối phố được công nhận danh hiệu “thôn bản, khối phố văn hóa”, 97,2% cơ quan, đơn  vị, trường học, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Chất lượng giáo dục, đào tạo từng bước được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn được quan tâm đúng mức.

- Xin ông cho biết kết quả chương trình xây dựng NTM, những khó khăn và vướng mắc?

- Tính đến hết năm 2018 toàn huyện có 01 xã cơ bản đạt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới; 05 xã đạt từ 10 đến 14 tiêu chí; 11 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu chí và còn 01 xã (xã Pú Xi) đạt dưới 5 tiêu chí.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới của huyện còn gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể: Do xuất phát điểm thấp, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao (43,88%), địa bàn rộng, địa hình đồi núi, dân cư sống không tập trung dẫn đến việc triển khai thực hiện cũng như tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới gặp rất nhiều khó khăn. Việc huy động nguồn lực trong xã hội hạn chế, do thu nhập và mức sống của đa số người dân còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện số lượng ít, quy mô nhỏ. Trong các doanh nghiệp có Công ty TNHH Tân Cương Điện Biên với dự án Dự án gạch không nung Đồng Tâm đã góp phần vào sự phát triển công nghiệp xanh, sạch của huyện, đáp ứng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án còn hạn chế, mặc dù huyện đã tập trung ưu tiên phân bổ cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Trình độ năng lực cán bộ quản lý Ban Chỉ đạo huyện và xã còn yếu do kiêm nhiệm, chưa được đào tạo bài bản nên lúng túng trong triển khai thực hiện. Một bộ phận người dân vẫn còn tư tưởng chờ, ỷ lại vốn đầu tư Nhà nước hỗ trợ.

- Công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được huyện ưu tiên và quan tâm hàng đầu, từ nay tới cuối  năm 2019, huyện sẽ tập trung vào những giải pháp gì để tiếp tục đưa kinh tế - xã hội phát triển bền vững?

- Công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội luôn được huyện ưu tiên và quan tâm chỉ đạo. Đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 43,88%, giảm 5,04% so với năm 2017. Các chế độ, chính sách ưu đãi cho người có công và các chế độ bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Trong năm 2019 để tiếp tục đưa kinh tế - xã hội phát triển, huyện xác định cần triển khai đồng bộ các giải pháp chủ yếu sau: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, Chương trình mỗi xã một sản phẩm; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, cứu hộ, cứu nạn.

- Công tác cải cách hành chính của huyện đã có những thay đổi gì, thưa ông?

- Trong những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính luôn được huyện quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là việc công khai, minh bạch các thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính đều quy định rõ đối tượng, thời gian giải quyết, địa điểm, thành phần hồ sơ và được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa và trên trang thông tin điện tử của huyện để người dân, nhà đầu tư, doanh nghiệp có thể tự tra cứu, thực hiện. Bên cạnh đó, UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn ban hành quy chế và duy trì thường xuyên việc thực hiện cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông” theo quy định. Đẩy nhanh việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, xác nhận thế chấp, xóa thế chấp giao dịch bảo đảm tại các ngân hàng, hỗ trợ cài đặt phần mềm, hướng dẫn các doanh nghiệp kê khai và nộp thuế điện tử qua mạng…

Với những giải pháp cụ thể trên, công tác cải cách hành chính của huyện trong thời gian qua đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục hành chính từ đó phát triển sản xuất, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn huyện.

- Xin cảm ơn ông!

Việt anh thực hiện