Thêm 2 dự án xã hội hóa nạo vét, duy tu tuyến đường thủy nội địa quốc gia 

Xem với cỡ chữ
Bộ GT - VT vừa ban hành Quyết định số 3657/QĐ-BGTVT về việc công bố bổ sung danh mục dự án xã hội hóa nạo vét duy tu, bảo đảm giao thông, kết hợp tận thu sản phẩm trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia.

Theo Quyết định, bổ sung dự án sông Đồng Nai tại vị trí km 49+000 đến km50+000 và km69+000 đến km70+000, và khu vực luồng Móng Cái - Cửa Mô đoạn từ km2+000 đến km3+800 vào danh mục dự án. Cục Đường thủy nội địa có trách nhiệm kêu gọi, hướng dẫn tổ chức cá nhân đầu tư tự bỏ kinh phí thực hiện theo danh mục dự án đã được phê duyệt đồng thời, đăng tải danh mục dự án xã hội hóa nạo vét duy tu trên trang thông tin điện tử của Cục Đường thủy nội địa.  Bộ GT - VT đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh, Bình Dương, Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của địa phương hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về bảo vệ tài nguyên môi trường, đăng ký sản phẩm tận thu và các thủ tục khác liên quan theo quy định tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30.3.2015 của Thủ tướng Chính phủ và chủ trương xã hội hóa nạo vét duy tu, bảo đảm giao thông, kết hợp tận thu sản phẩm trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia của Bộ GT - VT theo quy định tại Thông tư số 69/2015/TT-BGTVT ngày 9.11.2015.

Đức Trí